+48 91 464-33-36

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz


Curiculum Vitae:

Urodziłem się  3 kwietnia 1959 roku w Kaliszu. Po ukończeniu w 1977 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, rozpocząłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od roku 1979 pracowałem w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii. W tym czasie byłem uczestnikiem studenckiego obozu społeczno-naukowego oraz współautorem pracy naukowej wygłoszonej na Sesji Uczelnianej Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Studia medyczne ukończyłem w 1983 roku ze średnią ocen 4,5.

Od 1 października 1983r. zostałem zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie początkowo jako asystent, od 1987 roku jako starszy asystent, a od 1 października 1990 roku do 30.09.2007  na stanowisku adiunkta. Od 1 października 2007 roku zostałem kierownikiem Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PAM początkowo na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 01.01.2012 do chwili obecnej na stanowisku profesora zwyczajnego .  Ponadto w latach 1989-2000r pełniłem obowiązki Kierownika Przyklinicznej Poradni Endokrynologii. W 2005 roku Wojewoda Zachodniopomorski powierzył mi funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Endokrynologii, którą pełnię do chwili obecnej. W 1986 roku uzyskałem I stopień, a w 1990 roku II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, w 1993 roku II stopień specjalizacji z endokrynologii, w 1996 roku II stopień z medycyny nuklearnej, a w 2001 roku II stopień z diabetologii. W ramach pracy zawodowej odbyłem liczne szkolenia podyplomowe z endokrynologii i neuroendokrynologii, farmakologii klinicznej, z diagnostyki ultrasonograficznej i medycyny nuklearnej.

Na podstawie rozprawy pt.” Stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny w surowicy po jednorazowym podaniu oraz w przebiegu dwumiesięcznego leczenia tiamazolem nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa z uwzględnieniem jego farmakokinetyki”, Rada I Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej nadała mi w dniu 18 kwietnia 1989 roku stopień doktora nauk medycznych.

W okresie przed habilitacją moje zainteresowania naukowe można podzielić na kilka grup tematycznych: oftalmopatia obrzękowo-naciekowa, farmakokinetyka tiamazolu, następstwa skażenia radioaktywnego 131J po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu, niedobór jodu i nadciśnienie tętnicze.

W latach 1983-1990 uczestniczyłem w badaniach prowadzonych w Ramach Programu Resortowego MZ X pt. ”Humoralne mechanizmy regulacji procesów ustrojowych”, które dotyczyły oceny sposobów i wyników leczenia wytrzeszczu złośliwego w chorobie Graves-Basedowa. Badania miały na celu optymalizację leczenia oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa. Wykazały one, że skojarzone leczenie glikokortykoidami i napromienianiem tkanek pozagałkowych oczodołów jest postępowaniem z wyboru w oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa. Badania te doprowadziły do modyfikacji leczenia oftalmopatii, polegających na stosowaniu dużych dawek glikokortykoidów  przez dłuższy okres czasu i stopniowym, powolnym ich redukowaniu. Ponadto badania te udowodniły wysoką skuteczność zastosowania, szczególnie w leczeniu ciężkich przypadków oftalmopatii obrzękowo-naciekowej, pulsacyjnych dawek methylprednisolonu.

W latach 1989-1991 uczestniczyłem w Programie Resortowym MZ-VII-707 ”Farmakokinetyka leków w stanach patologicznych”, który obejmował badania farmakokinetyki tiamazolu w nadczynności tarczycy i u osób zdrowych z uwzględnieniem szybkości odpowiedzi terapeutycznej i drogi podania leku. Badania te wykazały, że farmakokinetyka tiamazolu jest różna u osób z nadczynnością tarczycy w porównaniu do osób zdrowych. Wykazały również, że pacjentów z nadczynnością tarczycy można podzielić na chorych szybko i wolno osiągających stan klinicznej eutyreozy, co zależy od różnej farmakokinetyki tiamazolu. Stężenie tiamazolu we krwi chorych wolno osiągających eutyreozę było znamiennie niższe niż u chorych osiągających stan klinicznej i biochemicznej eutyreozy szybciej.

W latach 1990-1991 brałem udział w Ogólnopolskim Programie MZ-XVII badającym odległe następstwa, dla mieszkańców Regionu Pomorza Zachodniego, niektórych działań profilaktycznych podjętych w związku ze skażeniem radioaktywnym kraju po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Badania wykazały dużą skuteczność działań profilaktycznych podjętych w związku z awarią czarnobylską, potwierdziły bezpieczeństwo zastosowanych profilaktycznych dawek płynu Lugola, a jednocześnie wskazały na problem dużej częstości wola w Regionie Pomorza Zachodniego, szczególnie u kobiet.

W latach 1992-1993 brałem udział w ogólnopolskim programie ”Badania nad niedoborem jodu i profilaktyki jodowej w Polsce”, którego celem była ocena spożycia soli jodowanej, stężenia jodu w moczu i częstości występowania wola u dzieci. Koordynowałem prace badawcze w czterech województwach północno-zachodniej Polski. Badania te wykazały, że na terenach Pomorza Zachodniego występuje endemia wola, stopnia łagodnego. Te i podobne badania wykonywane na innych obszarach Polski przyczyniły się do wprowadzenia jodowania soli kuchennej początkowo w modelu nieobligatoryjnym, a od 1997 roku w modelu obligatoryjnym.

Od 1999 roku uczestniczę (jako kierownik tematu na obszarze Pomorza Zachodniego), w ramach Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu, w badaniach nad zapadalnością na raka tarczycy oraz w ocenie częstości występowania nadczynności tarczycy indukowanej jodem.

Brałem również udział w pracach zespołu zajmującego się problematyką patofizjologii nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz nadciśnienia wtórnego występującego w przebiegu wybranych endokrynopatii. Badania te wykazały, że obciążenie chlorkiem sodu w postaci wlewu dożylnego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym prowadzi nie tylko do nasilonej natriurezy, ale także do zwiększonego wydzielania w moczu cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Wykazaliśmy także, że krótkotrwałe leczenie lewotyroksyną chorych z niedoczynnością tarczycy wpływa na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) oraz cGMP. Normalizacja stężeń hormonów tarczycy w surowicy, jako konsekwencja leczenia substytucyjnego, doprowadza do normalizacji, wyjściowo obniżonych, stężeń ANP i cGMP w osoczu tych chorych.

W latach 1996-1998 byłem kierownikiem projektu badawczego Nr 4 P05B 065 11  ”Ocena częstości występowania i typu mutacji genu receptora TSH w guzkach tarczycy”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Badania te przyczyniły  się do powstania pracy habilitacyjnej.

W 2000 roku przygotowałem rozprawę habilitacyjną pt. ”Poszukiwanie somatycznych mutacji genu receptora tyreotropiny oraz kodonów 201 i 227 łańcucha a bialka G w materiale cytologicznym z guzków tarczycy. Próba powiązania obecności mutacji z klinicznym efektem leczenia zachowawczego wola guzkowego tyroksyną lub tyroksyną i preparatem jodowym ”. Praca ta zawierała elementy nowatorskie, zarówno w aspekcie krajowym jak i ogólnoświatowym. Wykazałem, że jest możliwe zaadaptowanie metod genetycznych do materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej guzków tarczycy. Opracowałem po raz pierwszy, w warunkach krajowych, metodę badań mutacji genu receptora TSH z materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Ponadto opracowałem metodę wykrywania mutacji kodonu 201 i 227 genu łańcucha α białka G z materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Wykazałem obecność mutacji genu receptora TSH nie tylko w guzkach autonomicznych, ale także w guzkach nie autonomicznych. Ponadto wykazałem, że w części przypadków wola guzkowego nietoksycznego brak reakcji na leczenie zachowawcze tyroksyną wiąże się z obecnością somatycznej mutacji genu receptora TSH. Ponadto u chorych z somatyczną mutacją tego genu w obrębie guzka tarczycy może być zachowana przynajmniej częściowa odpowiedź pozostałego miąższu gruczołu tarczowego na leczenie zachowawcze.

W okresie po habilitacji moje zainteresowania naukowe skupiały się na następujących zagadnieniach: oftalmopatia obrzękowo-naciekowa, profilaktyka jodowa, standaryzowany rejestr raka tarczycy, osteoporoza w chorobach tarczycy, przygotowywanie płynem Lugola do operacji wola guzkowego, symporter sodowo-jodowy oraz problem otyłości i jej następstw u dzieci i młodzieży.

Badania nad skutecznością leczenia oftalmopatii obrzękowo-naciekowej wskazywały na skuteczność leczenia nowymi schematami leczenia skojarzonego oraz leczenia pulsacyjnymi dawkami methylprednisolonu. Ponadto wykazano duże znaczenie rezonansu magnetycznego  oczodołów w ocenie stopnia nasilenia i skuteczności leczenia oftalmopatii obrzękowo-naciekowej.

Wieloośrodkowe badania epidemiologiczne następstw wprowadzenia profilaktyki jodowej w Polsce w latach 2000-2001 wykazały efektywność modelu profilaktyki jodowej w Polsce, przy braku istotnego wzrostu nadczynności tarczycy wzbudzonej jodkiem potasu.

Prowadziłem także badania nad zapadalnością na raka tarczycy oraz zajmowałem się organizacją standaryzowanego regionalnego rejestru raka tarczycy w obszarze województwa zachodniopomorskiego. Badania te nie wykazały wzrostu wykrywalności nowych przypadków raka tarczycy w województwie zachodniopomorskim w okresie trzech ostatnich lat. Jodowanie soli kuchennej zmieniło w sposób istotny proporcje wykrywanych, zróżnicowanych raków tarczycy na korzyść raka brodawkowatego.

Badania nad wpływem substytucyjnych i supresyjnych dawek tyroksyny na parametry metabolizmu kostnego i gęstość mineralną kośćca u kobiet przed- i pomenopauzalnych wykazły, że dawki supresyjne tyroksyny prowadzą do większego nasilenia metabolizmu kostnego  niż dawki substytucyjne. U kobiet pomenopauzalnych zarówno na dawkach substytucyjnych jak i supresyjnych proces kościoniszczenia był bardziej nasilony. Badania te wskazały na konieczność profilaktyki osteoporozy u tych chorych.

Badania nad przydatnością preparatów jodu w przygotowaniu przedoperacyjnym u pacjentów z wolem guzkowym obojętnym i wolem toksycznym wykazały, że stosowanie płynu Lugola nie zwiększa bezpieczeństwa zabiegu, ani nie zmniejsza ryzyka wystąpienia powikłań. Wyniki tych badań pozwoliły na odstąpienie od rutynowego stosowania płynu Lugola w przygotowaniu przedoperacyjnym chorych z wolem guzkowym.

Badania poziomu ekspresji białka NIS w wolu guzkowym należały do unikatowych w skali krajowej. Wykazano korelację poziomu ekspresji białka NIS ze stanem czynnościowym tkanki tarczycowej. Badania wskazywały na udział białka NIS w patogenezie guzków tarczycy o zwiększonym metabolizmie. Wykazano, że obniżony poziom ekspresji białka NIS nie jest jedyną przyczyną rozwoju guzków zimnych w gruczole tarczowym.

W latach 2005-2006 wspólnie z zespołem pediatrów opublikowałem wyniki badań dotyczących różnych aspektów otyłości u dzieci i młodzieży. Wykazały one, że oznaczanie wskaźników procesu zapalnego może pomóc w wyodrębnieniu grupy dzieci z otyłością prostą zagrożonych rozwojem cukrzycy typu 2. Ponadto wykazano związek pomiędzy czynnikami zapalnymi a opornością insulinową i rozwojem nadciśnienia tętniczego we wczesnym okresie życia u osób z otyłością.

Na podstawie dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej 22 października 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Po uzyskaniu tytułu profesorskiego nadal aktywnie działam na polu naukowym szczególnie w badaniach nad guzami neuroendokrynnymi, osteoporozą w chorobach endokrynologicznych, w tym w zespole Turnera, w badaniach nad wpływem hormonów tarczycy na krwiotwórcze komórki macierzyste, w badaniach orbitopatii tarczycowej, w badaniach nad etiopatogenezą guzów nadnercza typu incydentaloma z uwzględnieniem mutacji genu CYP21, w badaniach dotyczących leczenia chorób endokrynologicznych w ciąży, w badaniach dotyczących polimorfizmu genów receptora witaminy D i receptora estrogenowego. W 2015 roku zakończyłem realizację grantu KBN pt. „Znaczenie wybranych mutacji genów Ras i genu BRAF oraz metylacji promotorów genów RASSF1A i TIMP-3 w diagnostyce przedoperacyjnej wola guzkowego”.

W sumie jestem współautorem 284 doniesień o charakterze prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków, rozdziałów w podręcznikach czy też streszczeń zjazdowych.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzę ćwiczenia i wykłady dla III roku wydziału lekarskiego oraz ćwiczenia i seminaria dla IV roku wydziału lekarskiego. Ponadto prowadzę ćwiczenia i seminaria dla studentów anglojęzycznych III i IV roku wydziału lekarskiego. Prowadzę także egzaminy dyplomowe z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku wydziału lekarskiego oraz studentów anglojęzycznych. W latach 1997-2004 byłem adiunktem dydaktycznym, a od 2002 roku do chwili obecnej koordynuję nauczanie interny studentów anglojęzycznych w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM.  Od 2005 roku do chwili obecnej pełnię funkcję Przewodniczącego Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W ramach tej funkcji organizuję posiedzenia i konferencje naukowe Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Brałem udział w komitetach organizacyjnych licznych konferencji i zjazdów naukowych. Zorganizowałem konferencję naukowo-szkoleniową: Osteoporoza – problem interdyscyplinarny Szczecin 1998. Zorganizowałem w Szczecinie w 2009 roku I Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, którego jestem wice przewodniczącym. W 2011 roku zorganizowałem w Szczecinie I Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią połączone z obchodami 50-lecia Kliniki Endokrynologii PUM. W 2014 roku w listopadzie zorganizowałem  II Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią. Byłem także kierownikiem naukowym i głównym wykładowcą kursu tyreologicznego dla lekarzy chorób wewnętrznych i pracujących w Poradniach Chorób Tarczycy Szczecin 1999. W 2004 roku zorganizowałem i byłem kierownikiem naukowym kursu CMKP „Choroby endokrynologiczne w ciąży”. Współprzewodniczyłem w sesjach naukowych zjazdów i konferencji naukowych. Brałem udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej PAM w 2001 i 2002 roku. W latach 2002-2012 byłem Członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich PUM. Od 2012 roku jestem Członkiem Senackiej Komisji ds. Wydawnictw. W 2001 roku byłem powołany przez Ministra Zdrowia do zespołu ekspertów ds. akredytacji w dziedzinie endokrynologii. Od 2009 roku jestem Przewodniczącym Zespołu Ekspertów w dziedzinie Endokrynologii, który opiniuje wnioski o wpisanie jednostek na listę Ministra Zdrowia uprawniającą do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z Endokrynologii. Jestem także Członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie Endokrynologii. Od 2012 roku kieruję Sekcją Kształcenia i Specjalizacji Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Jestem także członkiem w Komitetach Redakcyjnych Endokrynologii Polskiej, Oncoreview i Thyroid Research.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL powierzyło mi napisanie, wspólnie z panem profesorem Stanisławem Czekalskim rozdziału „Choroby tarczycy” w podręczniku „Interna” pod redakcją W. Januszewicza i F. Kokota. Publikacja ta ukazała się w 2002r oraz była wznowiona w 2006r. Ponadto jestem współautorem rozdziału „Choroby tarczycy” w podręczniku „Podstawy Endokrynologii i Diabetologii” dla studentów medycyny i lekarzy praktyków pod redakcją K. Pilarskiej wydanej w 2004. W 2005 roku ukazała się pod moją redakcją monografia „Choroby endokrynologiczne w ciąży diagnostyka i leczenie”. Kolejne podręczniki pod moją redakcją:  „Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej” w 2009r, „Endokrynopatie w ciąży” w 2011r, „Endocrinology in clinical practice” w 2011r i „Lanreotyd w leczeniu akromegalii i guzów neuroendokrynnych” w 2013r.

Uczestniczę w kształceniu młodej kadry naukowej. Byłem promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich. Byłem także opiekunem w dwóch przewodach habilitacyjnych. Ponadto byłem recenzentem osiemnastu rozpraw doktorskich nie tylko w Pomorskiej Akademii Medycznej, ale także w innych akademiach medycznych w Polsce. Recenzowałem także osiem rozpraw habilitacyjnych oraz byłem recenzentem w dziesięciu postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora medycyny. Recenzuję ponadto granty KBN dla Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, prace publikowane w Endokrynologii Polskiej, Annales Academiae Bydgostiensis, Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej oraz Thyroid Research. Biorę udział w licznych komisjach egzaminów doktorskich, w części pełnię funkcję egzaminatora.

Biorę także czynny udział w podyplomowym, zawodowym kształceniu lekarzy pełniąc funkcję kierownika specjalizacji z chorób wewnętrznych i endokrynologii. Prowadzę także szkolenia cząstkowe z zakresu endokrynologii w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych. Biorę udział w komisjach egzaminacyjnych do drugiego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych i z endokrynologii.  Brałem udział jako wykładowca w licznych kursach CMKP. Wygłaszałem liczne wykłady na zjazdach naukowych zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.


Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymałem następujące nagrody:

 1. W 1989 roku nagroda zespołowa III° Rektora PAM za badania nad leczeniem oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa
 2. W 1989 roku Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego za badania nad kontrolowanym leczeniem tiamazolem nadczynności tarczycy
 3. W 1990 roku nagroda indywidualna II° Rektora PAM za publikację pracy doktorskiej
 4. W 1990 roku nagroda zespołowa III° Rektora PAM za badania nad fenotypem acetylacji w chorobie Graves-Basedowa
 5. W 1992 roku nagroda zespołowa II° Rektora PAM za badania nad farmakokinetyką tiamazolu u chorych z i bez nadczynności tarczycy
 6. W roku 1991, 1992 i 1993 nagrody Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTL za najlepsze wykłady wygłoszone na zebraniach naukowo-szkoleniowych Oddziału Szczecińskiego PTL
 7. W 1993 roku nagroda zespołowa I° Rektora PAM za badania nad jodowaniem soli kuchennej i występowaniem wola u dzieci z regionu północno-zachodniej Polski
 8. W 1994 roku nagroda zespołowa I° Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za prace nad patofizjologią samoistnego nadciśnienia tętniczego
 9. W 2001 roku nagroda naukowa I° indywidualna Rektora PAM za rozprawę habilitacyjną
 10. W 2002 roku indywidualna nagroda dydaktyczna Rektora PAM za współautorstwo rozdziału w podręczniku
 11. W 2004 roku nagroda dydaktyczna indywidualna Rektora PAM
 12. W 2005 roku nagroda dydaktyczna-zespołowa Rektora PAM za współautorstwo podręcznika
 13. W 2006 roku nagroda dydaktyczna zespołowa Rektora PAM  za współautorstwo podręcznika
 14. W 2006 roku nagroda naukowa zespołowa Rektora PAM za publikację naukową
 15. W 2007 roku nagroda zespołowa Rektora PAM za osiągnięcia naukowe
 16. W 2007 roku nagroda zespołowa Rektora PAM za publikację naukową
 17. W 2007 roku nagroda zespolowa  Rektora PAM za publikację naukową
 18. W 2007 roku nagroda zespołowa Rektora PAM za publikacje naukową
 19. W  2007 roku nagroda zespołowa Rektora PAM za publikację naukową
 20. W 2007 roku nagroda zespołowa Rektora PAM za publikację naukową
 21. W 2010 roku nagroda indywidualna Rektora PUM za osiągnięcia dydaktyczne
 22. W 2011 roku nagroda Rektora PUM za osiągnięcia naukowe
 23. W 2012 roku nagroda Rektora PUM za osiągnięcia naukowe
 24. W 2012 roku nagroda indywidualna i zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne
 25. W 2013 roku nagroda Rektora PUM za osiągnięcia naukowe

Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (członkiem Rozszerzonego Zarządu jako Przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego),
 • Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
 • Towarzystwa Internistów Polskich,
 • Towarzystwa Terapii Monitorowanej,
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej,
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
 • Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
 • Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych.

Dorobek naukowy prof. dr hab. n. med. Anhellego Syrenicza:

publikacje i streszczenia zjazdowe z lat 1985-2015:

 

 1. Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Aleksandra Walkowiak, Liliana Osowicz-Korolonek, Małgorzata Syrenicz, Witold Kędzia, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki – trudności diagnostyczne, monitorowanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Functional hypothalamic amenorrhoea – diagnostic challenges, monitoring, and treatment.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2015 : t. 66, nr 3, s. 252-268, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL, ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Index Copernicus: 16.170
  Punktacja wewnętrzna: 15.000
  PMID: 26136135
  DOI: 10.5603/EP.2015.0033

   

  2.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, Ewa Żochowska, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Leszek Sagan, Ireneusz Kojder, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Evaluation of therapy with cabergoline in men with macroprolactinoma = Ocena skuteczności leczenia kabergoliną mężczyzn z makroprolaktinoma.
  Czasopismo: Pomeranian J. Life Sci.
  Szczegóły: 2015 : t. 61, nr 3, s. 263-269, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1427-440X
  e-ISSN: 2450-4637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 4.980
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  3.
  Autorzy: Monika Koziołek, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Maria Stepaniuk, Miłosz Parczewski, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anna Sieradzka, Krzysztof Safranow, Liliana Osowicz-Korolonek, Bartosz Kiedrowicz, Andrzej Kram, Andrzej Ciechanowicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Frequency assessment of BRAF mutation, KRas mutation, and RASSF1A methylation in nodular goitre based on fine-needle aspiration cytology specimens = Ocena częstości występowania mutacji genów BRAF, KRas oraz metylacji genu RASSF1A w wolu guzkowym na podstawie badania materiału cytologicznego uzyskanego drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2015 : t. 66, nr 5, s. 384-393, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.112
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Index Copernicus: 16.170
  Punktacja wewnętrzna: 15.000
  PMID: 26457492
  DOI: 10.5603/EP.2015.0048

  4.
  Autorzy: Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Ewa Cichocka, Violetta Dziedziejko, Grażyna Z. Dutkiewicz, Joanna Stępniewska, Krzysztof Safranow, Marta Budkowska, Daria Sałata, Anhelli Syrenicz, Bogusław Machaliński, Kazimierz Ciechanowski.
  Tytuł oryginału: Insulin resistance and brain-derived neurotrophic factor levels in chronic kidney disease.
  Czasopismo: Ann. Clin. Biochem.
  Szczegóły: 2015 : vol. 52, pt 2, s. 213-219.
  p-ISSN: 0004-5632
  e-ISSN: 1758-1001
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.119
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Punktacja wewnętrzna: 30.000
  PMID: 24833633
  DOI: 10.1177/0004563214533514

  5.
  Autorzy: M[iłosz] P. Kawa, A[nna] Sobuś, E[wa] Pius-Sadowska, D[orota] Rogińska, K[arolina] Łuczkowska, M[aciej] Kotowski, E[dyta] Paczkowska, M[arek] Ostrowski, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: Normal hematopoietic stem/progenitor cells isolated from human bone marrow are susceptible to glucocorticoids-induced apoptosis via the regulation of signal transduction pathways involved in cell cycle.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2015 : t. 46, supl., s. 69.
  Uwagi: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Szczecin, 23-26 września 2015 r.
  p-ISSN: 0001-5814
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  DOI: 10.1016/j.achaem.2015.07.338

  6.
  Autorzy: B[artosz] Kiedrowicz, A[gnieszka] Bińczak-Kuleta, J[erzy] Lubikowski, M[onika] Koziołek, E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, M[agdalena] Ostanek-Pańka, A[ndrzej] Ciechanowicz, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Prevalence and clinical outcome of CYP21A2 gene mutations in patients with nonfunctional adrenal incidentalomas.
  Czasopismo: Horm. Metab. Res.
  Szczegóły: 2015 : vol. 47, nr 9, s. 662-667, tab. bibliogr. summ
  p-ISSN: 0018-5043
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.029
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Index Copernicus: 27.870
  Punktacja wewnętrzna: 20.000
  DOI: 10.1055/s-0035-1549911

  7.
  Autorzy: M[iłosz] P. Kawa, A[nna] Sobuś, E[wa] Pius-Sadowska, D[orota] Rogińska, K[arolina] Łuczkowska, M[aciej] Kotowski, E[dyta] Paczkowska, M[arek] Ostrowski, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: The variable apoptotic effect of increasing concentrations of glucocorticoids on normal hematopoietic stem/progenitor cells from the human bone marrow.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2015 : t. 46, supl., s. 68.
  Uwagi: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Szczecin, 23-26 września 2015 r.
  p-ISSN: 0001-5814
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  DOI: 10.1016/j.achaem.2015.07.109

  8.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Ewa Żochowska, Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, Leszek Sagan, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Małgorzata Zając-Marczewska, Ireneusz Kojder, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u 30-letniego pacjenta jako pierwsza manifestacja makrogruczolaka przysadki.
  Tytuł angielski: Cerebrospinal meningitis in a 30-year-old patient as first manifestation of pituitary macroadenoma.
  Czasopismo: Pomeranian J. Life Sci.
  Szczegóły: 2015 : t. 61, nr 4, s. 403-410, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  p-ISSN: 1427-440X
  e-ISSN: 2450-4637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 4.980
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  9.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, Ewa Wentland-Kotwicka, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Bone mineral density in girls with functional hypothalmic amenorrhea subjected to estroprogestagen treatment: a 4-year prospective study.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 35, abstr. P100.
  Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, 4-7 May 2014.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  10.
  Autorzy: Monika Koziołek, Anna Sieradzka, Michał Jakuszewski, Liliana Osowicz-Korolonek, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Diagnostic problems with follicular thyroid cancer – case study.
  Czasopismo: Curr. Issues Pharm. Med. Sci
  Szczegóły: 2014 : vol. 27, nr 1, s. 5-7, bibliogr. summ.
  p-ISSN: 2084-980X
  e-ISSN: 2300-6676
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Punktacja wewnętrzna: 7.000

  11.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Aleksandra Walkowiak, Marta Rudnicka, Liliana Osowicz-Korolonek, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Effect of estroprogestagen treatment on bone mineral density and concentration of osteoprotegerin in girls with Turner syndrome.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 35, abstr. P99.
  Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, 4-7 May 2014.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  12.
  Autorzy: Miłosz Kawa, Katarzyna Piecyk, Anna Sobuś, Agata Michalska, Dorota Rogińska, Przemysław Ustianowski, Anhelli Syrenicz, Bogusław Machaliński.
  Tytuł oryginału: Effects of non-physiological concentrations of glucocorticoids on apoptotic cell death of human early hematopoietic stem/progenitor cells: in vitro studies.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 35, abstr. 54.
  Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, 4-7 May 2014.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG
  DOI: 10.1530/endoabs.35.P54

  13.
  Autorzy: Monika Koziołek, Anna Sieradzka, Liliana Osowicz-Korolonek, Ewa Wentland-Kotwicka, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: From the diagnostic investigations of goiter to the diagnosis of lung cancer – case study.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2014 : vol. 7, nr 1, art. 1, 3 s. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Liczba arkuszy: 0,51
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000
  PMID: 24484647
  DOI: 10.1186/1756-6614-7-1

  14.
  Autorzy: Bartosz Kiedrowicz, Jakub Pobłocki, Monika Koziołek, Anhelli Syrenicz, Jerzy Lubikowski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hormonal and clinical correlation in nonfunctional adrenal incidentalomas.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 35, abstr. P9.
  Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, 4-7 May 2014.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  15.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Liliana Osowicz-Korolonek, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Aleksandra Walkowiak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Najczęstsze problemy ginekologiczne u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Most common gynecological problems in girls.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 22, s. 7105-7111, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: nr spec.: Algorytmy w pediatrii 2014.
  p-ISSN: 1230-7637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL

  16.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Jerzy Lubikowski, Justyna Syrenicz, Ewa Żochowska, Bartosz Kiedrowicz, Teresa Starzyńska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Neuroendocrine cancer of the ampulla of Vater: clinical course in seven patients: material of Department of Endocrinology in Szczecin, Poland.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 35, abstr. P604.
  Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology, Wrocław, 4-7 May 2014.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  17.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Monika Koziołek, Andrzej Ciechanowicz, Anna Sieradzka, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Miłosz Parczewski.
  Tytuł oryginału: New insights into the diagnosis of nodular goiter.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2014 : vol. 7, art. 6, 7 s. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Liczba arkuszy: 0,51
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000
  PMID: 24987460
  DOI: 10.1186/1756-6614-7-6

  18.
  Autorzy: Dorota Bander, Miłosz Parczewski, Anna Urbańska, Marta Bander, Anhelli Syrenicz, Marta Wawrzynowicz-Syczewska.
  Tytuł oryginału: Niedobór witaminy D3 i obniżenie BDM w korelacji z polimrofizmami receptora dla witaminy D3 (VDR) oraz estrogenów (ER) u pacjentów zakażonych wirusem HIV.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd PTN AIDS, Kraków 2014. Zeszyt streszczeń.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2014]
  Opis fizyczny: s. 64-65 : tab.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  19.
  Autorzy: M[iłosz] P. Kawa, A. Sobuś, A. Michalska, K[atarzyna] Piecyk, D[orota] Rogińska, E[dyta] Paczkowska, P[rzemysław] Ustianowski, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: Pro- and anti-apoptotic effects of glucocorticoids in human early hematopoietic stem/progenitor cells.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2014 : vol. 65, suppl. 1, s. 142.
  Uwagi: 26th Congress of the Polish Physiological Society, Szczecin, Poland, September 18-20, 2014.
  p-ISSN: 0867-5910
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  20.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Aleksandra Walkowiak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Profilaktyka infekcji wirusem HPV – wskazówki dla pediatry.
  Tytuł angielski: Prevention of HPV infection – tips for the pediatrician.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 22, s. 7100-7104, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: nr spec.: Algorytmy w pediatrii 2014.
  p-ISSN: 1230-7637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL

  21.
  Autorzy: M[iłosz] P. Kawa, A. Michalska, A. Sobuś, K[atarzyna] Piecyk, E[wa] Pius-Sadowska, D[orota] Rogińska, E[dyta] Paczkowska, P[rzemysław] Ustianowski, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: The molecular screen of cell cycle-related molecules identifies glucocorticoids at increasing concentrations as inhibitors of the G1-S phase transition in human hematopoietic stem and progenitos cells.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2014 : vol. 65, suppl. 1, s. 141.
  Uwagi: 26th Congress of the Polish Physiological Society, Szczecin, Poland, September 18-20, 2014.
  p-ISSN: 0867-5910
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  22.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Aleksandra Walkowiak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wykorzystywanie seksualne dziewcząt aspekty medyczne, prawne i etyczne.
  Tytuł angielski: Sexual abuse of girls aspects of medical, legal and ethical.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2014 : vol. 22, s. 7112-7116, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: nr spec.: Algorytmy w pediatrii 2014.
  p-ISSN: 1230-7637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL

  23.
  Autorzy: Ewa Orlewska, Beata Kos-Kudła, Jerzy Sowiński, Krzysztof Sworczak, Wojciech Zgliczyński, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anna Babińska, Agata Bałdys-Waligórska, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Krzysztof Błaut, Paweł Bolko, Wanda Foltyn, Danuta Jakubczyk, Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Roman Junik, Olga Juraniec, Ewelina Lewkowicz, Anna Lewczuk, Beata Matyjaszek-Matuszek, Krzysztof Michałek, Sławomir Mucha, Renata Orłowska-Florek, Marta Peszel-Barlik, Sławomir Pynka, Violetta Rosiek, Marek Ruchała, Joanna Rutkowska, Julia Słynko-Krzyżostaniak, Agnieszka Stefańska, Janusz Strzelczyk, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Trofimiuk-Müldner, Joanna Waligórska-Stachura, Ryszard Waśko, Przemysław Witek, Danuta Zalewska-Rydzykowska, Piotr Zdunowski, Anna Zemczak.
  Tytuł oryginału: Assessment of real-world usage of lanreaotide AUTOGEL 120 in Polish acromegalic patients – results from the prospective 12-month phase of Lanro-Study.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2013 : vol. 17, nr 5, s. 460-465, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1428-2526
  e-ISSN: 1897-4309
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Index Copernicus: 9.420
  Punktacja wewnętrzna: 15.000
  PMID: 24596537
  DOI: 10.5114/wo.2013.38805

  24.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Monika Rać, Beata Krupa, Grażyna Czaja-Bulsa, Mieczysław Walczak, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Association between serum osteocalcin, adiposity and metabolic risk in obese children and adolescents = Związek pomiędzy surowiczym stężeniem osteokalcyny, otłuszczeniem ciała i zaburzeniami metabolicznymi u dzieci i młodzieży z otyłością.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2013 : t. 64, nr 5, s. 346-352, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.208
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Index Copernicus: 16.170
  Punktacja wewnętrzna: 15.000
  PMID: 24186590
  DOI: 10.5603/EP.2013.0016

  25.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Rafał Becht, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Jakub Pobłocki, Justyna Syrenicz, Barbara Zdziarska, Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Case report: rare case of infiltration of small lymphocytic B-cell lymphoma in the thyroid gland of female patient with B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL-B/SLL-B).
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2013 : vol. 6, nr 1, 14 s., il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Liczba arkuszy: 0,51
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000
  DOI: 10.1186/1756-6614-6-1

  26.
  Autorzy: Monika Koziołek, M. Wolska, A. Sieradzka, M[ichał] Jakuszewski, K[atarzyna] Karpińska-Kaczmarczyk, M. Bilski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Diagnosis of follicular thyroid cancer based on the presence of a metastasis in the vertabral column – case report.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2013 : vol. 6, suppl. 2, s. 11.
  Uwagi: 4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013, Łódź, 11-13 April 2013.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  27.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hashimoto’s disease – from theory to practice.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2013 : vol. 6, suppl. 2, s. 21.
  Uwagi: 4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013, Łódź, 11-13 April 2013.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  28.
  Autorzy: Monika Koziołek, A. Sieradzka, E. Wentland-Kotwicka, M. Machaj, A. Makszewski, A. Dubińska-Walczak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Metastasis to the thyroid gland as the first clinical manifestation of lung cancer – case report.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2013 : vol. 6, suppl. 2, s. 11.
  Uwagi: 4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013, Łódź, 11-13 April 2013.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  29.
  Autorzy: Bartosz Kiedrowicz, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Jerzy Lubikowski, Andrzej Ciechanowicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Prevalence of P30L, V281L and P453S mutation of CYP21 gene in patients with nonfunctional adrenal inicidentalomas.
  Czasopismo: Endocr. Abstr.
  Szczegóły: 2013 : vol. 32, abstr. P515.
  Uwagi: 15th European Congress of Endocrinology, Copenhagen, Denmark, 27 April – 1 May 2013.
  p-ISSN: 1470-3947
  e-ISSN: 1479-6848
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  30.
  Autorzy: D[orota] C. Bander, M[iłosz] Parczewski, A[nna] Urbańska, A[nhelli] Syrenicz, M[arta] Wawrzynowicz-Syczewska.
  Tytuł: Vitamin D deficiency, osteopenia and osteoporosis in correlation with vitamin D receptor polymorphisms in HIV-infected patients in Poland.
  Źródło: 14th European AIDS Conference/EACS, Brussels, Belgium 16-19 October 2013.
  Data dostępu: 9 grudnia 2014
  Lokalizacja w obrębie dokumentu głównego: abstr. PE15/32
  Strony: 1 s., tab.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG
  http://www.abstractserver.com/eacsabstractarchive/absabstract.php?abid=4725

  31.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz, Zbigniew Friebe, Witold Kędzia, Michał Pawlaczyk.
  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty prawne w ginekologii wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Legal aspects in pediatric and adolescent gynecology.
  Czasopismo: Ginekol. Pol.
  Szczegóły: 2013 : vol. 84, nr 2, s. 131-136, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0017-0011
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.675
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Index Copernicus: 14.740
  Punktacja wewnętrzna: 15.000
  PMID: 23668060

  32.
  Autorzy: Janina Krupińska, Waldemar Urbanowicz, Mariusz Kaczmarczyk, Grzegorz Kulig, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Association between genetic mutations and the development of autoimmune thyroiditis in patients with chronic hepatitis C treated with interferon alpha.
  Czasopismo: Thyroid Res.
  Szczegóły: 2012 : vol. 5, nr 1, 18 s., il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1756-6614
  e-ISSN: 1756-6614
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000
  DOI: 10.1186/1756-6614-5-10

  33.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Monika Rać, Małgorzata Syrenicz, Aneta Gębala, Mieczysław Walczak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Changes in serum adipocytokines and inflammatory biomarkers following one-year of exercise training in obese adolescents.
  Czasopismo: J. Diabetes Metab.
  Szczegóły: 2012 : vol. 3, nr 7, art. 212, 6 s. il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 2155-6156
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  DOI: 10.4172/2155-6156.1000212

  34.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Elżbieta Sowińska-Przepiera.
  Tytuł oryginału: Choroby endokrynologiczne u kobiet.
  Czasopismo: Med. Dypl.
  Szczegóły: 2012 : z. eduk., nr 8, s. 43-54, tab. bibliogr.
  Uwagi: Tyt. z. eduk.: Zdrowie kobiet. Pod red. Zdzisławy Kornacewicz-Jach.
  p-ISSN: 1231-1812
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Index Copernicus: 2.180

  35.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Kornel Chełstowski, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Genetic predispositions and the short- and long-term effects of hormonal therapy on bone mineral density in girls with functional hypothalamic amenorrhoea = Predyspozycje genetyczne oraz krótko-i długoterminowe efekty terapii hormonalnej na gęstość mineralną kości u dziewcząt z brakiem miesiączki typu funkcjonalnego.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : t. 63, nr 6, s. 420-426, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.070
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Index Copernicus: 16.170
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  36.
  Autorzy: E[lżbieta] Sowińska-Przepiera, E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, J[akub] Pobłocki, G[rażyna] Jarząbek-Bielecka, K[ornel] Chełstowski, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Polimorfizm genu receptora witaminy D i gęstość mineralna kości u dziewcząt z czynnościowym podwzgórzowym brakiem miesiączek poddanych leczeniu estroprogestagenami.
  Tytuł angielski: Polymorphism of vitamin D receptor gene and bone mineral density in girls with functional hypothalamic amenorrhea subjected to estroprogestagen treatment.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : t. 63, supl. A, s. 145.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  37.
  Autorzy: E[lżbieta] Sowińska-Przepiera, E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, K[ornel] Chełstowski, Z[bigniew] Friebe, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Predyspozycje genetyczne nie wyjaśniają krótko- i długoterminowego wpływu terapii hormonalnej na gęstość mineralną kości u dziewcząt z FHA.
  Tytuł angielski: Genetic predispositions do not explain short- and long-term effects of hormonal therapy on bone mineral density in girls with functional hypothalamic amenorrhea.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : t. 63, supl. A, s. 144.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  38.
  Autorzy: E[lżbieta] Sowińska-Przepiera, E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, G[rażyna] Jarząbek-Bielecka, K[ornel] Chełstowski, Z[bigniew] Friebe, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Predyspozycje genetyczne nie wyjaśniają wpływu terapii hormonalnej na gęstość mineralną kości u dziewcząt z podwzgórzowym brakiem miesiączki.
  Tytuł całości: W: Kobieta XXI wieku. XXXI Kongres Towarzystwa Ginekologicznego, Katowice, 19-22 września 2012 r. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2012]
  Opis fizyczny: s. 133.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  39.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz, Zbigniew Friebe, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Kornel Chełstowski.
  Tytuł oryginału: Pvull and Xbal polymorphisms of estrogen receptor-alpha and the results of estroprogestagen therapy in girls with functional hypothalmic amenorrhea – preliminary study.
  Czasopismo: Arch. Med. Sci.
  Szczegóły: 2012 : vol. 8, nr 5, s. 841-847, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.067
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Index Copernicus: 19.290
  Punktacja wewnętrzna: 25.000
  DOI: 10.5114/aoms.2012.31133

  40.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Symporter sodowo-jodowy w teorii i praktyce endokrynologicznej.
  Tytuł angielski: The sodium iodine symporter in theory and endocrine practice.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2012 : t. 11, supl. 1, s. 150-151
  Uwagi: II Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, Kraków, 13-15 września 2012. Tekst równoległy w jęz. ang.
  p-ISSN: 1730-0282
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  41.
  Autorzy: Piotr Molęda, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Katarzyna Homa, Krzysztof Safranow, Zbigniew Celewicz, Anhelli Syrenicz, Adam Stefański, Aneta Fronczyk, Lilianna Majkowska.
  Tytuł oryginału: The common C49620T polymorphism in the sulfonylurea receptor gene SUR1 (ABCC8) in patients with gestational diabetes and subsequent glucose metabolism abnormalities.
  Czasopismo: Exp. Diabetes Res.
  Szczegóły: 2012 : vol. 2012, art. 712617, 7 s., il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1687-5214
  e-ISSN: 1687-5303
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.893
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Punktacja wewnętrzna: 30.000
  DOI: 10.1155/2012/712617

  42.
  Autorzy: B[artosz] Kiedrowicz, M[onika] Koziołek, K[atarzyna] Kubasik-Kładna, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wielohormonalna i nieleczona niedoczynność przysadki mózgowej u 73-letniej pacjentki z zespołem pustego siodła.
  Tytuł angielski: Untreated hypopituitarism in 73-year-old female patient with empty sella syndrome.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : t. 63, supl. A, s. 61.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  43.
  Autorzy: E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, T[eresa] Starzyńska, A[ndrzej] Białek, E[lżbieta] Sowińska-Przepiera, A[gnieszka] Kaźmierczyk-Puchalska, E[wa] Żochowska, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zastosowanie ablacji etanolem guza neuroendokrynnego trzustki (wyspiaka) u 81-letniej pacjentki z ciężkimi hipoglikemiami – opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ethanol ablation in 81-year-old patient with pancreatic neuroendocrine tumor (islet cell tumor) and severe hypoglycemia – case study.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : t. 63, supl. A, s. 4.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27-29 września 2012 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  44.
  Autorzy: Anna Babińska, Anna Lewczuk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Adrenal cortical tumors.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 318-331 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  45.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Kornel Chełstowski, Grażyna Adler, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Association between ER-alpha polymorphisms and bone mineral density in patients with Turner syndrome subjected to estroprogestagen treatment-a pilot study.
  Czasopismo: J. Bone Miner. Metab.
  Szczegóły: 2011 : vol. 29, nr 4, s. 484-492, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0914-8779
  e-ISSN: 1435-5604
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.268
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Punktacja wewnętrzna: 20.000
  DOI: 10.1007/s00774-010-0247-3

  46.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Basic information about gonadal anatomy and physiology.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 335-345 : tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  47.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Kornel Chełstowski, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Bone mineral density in girls with functional hypothalamic amenorrhea subjected to estroprogestagen treatment – a 4-year prospective study.
  Czasopismo: Gynecol. Endocrinol.
  Szczegóły: 2011 : vol. 27, nr 11, s. 966-970, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0951-3590
  e-ISSN: 1473-0766
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.581
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Punktacja wewnętrzna: 20.000
  DOI: 10.3109/09513590.2011.569605

  48.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Joanna Goral, Beata Krupa, Justyna Syrenicz, Mieczysław Walczak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Changes in inflammatory biomarkers after successful lifestyle intervention in obese children = Zmiany w zakresie wskaźników stanu zapalnego po skutecznym wdrożeniu zmiany stylu życia u otyłych dzieci.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 499- 505, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  49.
  Autorzy: Joanna Sowińska-Szkocka, Danuta Karczewicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Ciśnienie wewnątrzgałkowe w orbitopatii Graves-Basedowa.
  Tytuł angielski: Intraocular pressure in Graves’-Basedow ophthalmopathy.
  Tytuł całości: W: Jaskra 2011. VII Sympozjum Jaskry, Wrocław, 26-28 maja 2011 r. : Program i streszczenia.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. nauk. Marta Misiuk-Hojło, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Maria Pomorska
  Informacje o wydaniu: 978-83-61257-77-6
  Adres wydawniczy: Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2011
  Opis fizyczny: s. 163.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  50.
  Autorzy: Piotr Molęda, Katarzyna Homa, Krzysztof Safranow, Anhelli Syrenicz, Aneta Fronczyk, Lilianna Majkowska.
  Tytuł oryginału: Co jest dominującym zaburzeniem u kobiet z cukrzycą ciążową w wywiadzie : insulinooporność czy zaburzenia sekrecji insuliny?
  Czasopismo: Diabetol. Prakt.
  Szczegóły: 2011 : t. 12 supl. B, s. B30-B31.
  Uwagi: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kraków, 19-21 maja 2011.
  p-ISSN: 1640-8497
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  51.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Czynność hormonalna ciałka żółtego.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 26-33 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  52.
  Autorzy: Sławomir Pynka, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Diabetes insipidus. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 149-156 tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  53.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Disorders of sex determination and differentiation.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 346-363 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  54.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Effects of oestrogen deficiency on bone mineralisation in girls during „adolescent crisis” = Wpływ niedoboru estrogenów na mineralizację kości u dziewcząt w okresie „kryzysu adolescencji”.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 538-546, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  55.
  Tytuł oryginału: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ed. by Anhelli Syrenicz.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: 734 : [9] s. il. tab.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: praca redaktorska
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000

  56.
  Tytuł oryginału: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: 472 s. : il. tab. – bibliogr. przy rozdz.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: praca redaktorska
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej
  Punktacja MNiSW: 3.000

  57.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Female hyperandrogenism.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 380-386 : tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  58.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Tomasz Bednarczuk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Graves’ orbitopathy.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 182-190 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  59.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Grzegorz Kulig, Elwira Gromniak, Elżbieta Andrysiak-Mamos.
  Tytuł oryginału: Guzy przysadki.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 105-107 : tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  60.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hyperthyroidism.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 170-181 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  61.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hypogonadism.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 364-379 : il. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  62.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Introduction to thyroid gland diseases.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 159-169 bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  63.
  Autorzy: Jerzy Sowiński, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Iodine deficiency disorders. Hypothyroidism.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 191-200 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  64.
  Autorzy: Jerzy Lubikowski, Bartosz Kiedrowicz, Mikołaj Szajko, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Sławomir Pynka, Maciej Wójcicki, Konrad Jarosz, Monika Koziołek, Henryk Fuchs, Mariola Post, Krzysztof Safranow, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Laparoscopic adrenalectomy for functioning and non-functioning adrenal tumours = Adrenalektomia laparoskopowa u pacjentów z hormonalnie czynnymi i nieczynnymi guzami nadnerczy.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 512-516, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  65.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Ewa Żochowska, Agnieszka Kaźmierczyk-Puchalska, Justyna Syrenicz, Jerzy Lubikowski, Bożena Birkenfeld, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Late diagnosis of type 2B multiple endocrine neoplasia (MEN 2B) in a 23 year-old patient = Późne rozpoznanie zespołu gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN 2B) u 23-letniego pacjenta.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 548-553, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  66.
  Autorzy: Marek Droździk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Leki bezpieczne w ciąży nie tylko z punktu widzenia endokrynologa.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 427-450 : tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  67.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Justyna Syrenicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Łożysko jako gruczoł wydzielania wewnętrznego.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 34-52 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  68.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Menopause and perimenopausal climacteric transition.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 411-423 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000

  69.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 138-145 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  70.
  Autorzy: Monika Koziołek, Magdalena Kiedrowicz, Bartosz Kiedrowicz, Elżbieta Dembowska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Objawy chorób endokrynologicznych u pacjentów leczonych stomatologicznie.
  Tytuł angielski: Symptoms of endocrine diseases in dental patents.
  Czasopismo: Dent. Med. Probl.
  Szczegóły: 2011 : vol. 48, nr 2, s. 229-235, il. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1644-387X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Index Copernicus: 5.450
  Punktacja wewnętrzna: 6.000

  71.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos.
  Tytuł oryginału: Otyłość a ciąża.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 351-362 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  72.
  Autorzy: Miłosz P. Kawa, Katarzyna Grymuła, Magdalena Baśkiewicz, Edyta Paczkowska, Elżbieta Dąbkowska, Patrycja Kłos, Monika Koziołek, Violetta Dziedziejko, Anhelli Syrenicz, Bogusław Machaliński.
  Tytuł oryginału: Pathophysiological role of thyroid hormones in hematopoietic progenitor cell cycle – insight into the regulation of hematopoiesis in patients with thyroid dysfunctions.
  Tytuł całości: W: The 2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, September 5th-9th 2011, Kraków , Poland.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2011]
  Opis fizyczny: s. 276.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG

  73.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Pierwotna i wtórna niewydolność jajników w okresie dojrzewania.
  Tytuł angielski: Primary and secondary ovarian failure during puberty.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2011 : vol. 19, nr 5, s. 5077-5081, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1230-7637
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Punktacja wewnętrzna: 2.000

  74.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Justyna Syrenicz, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Polymorphism of the vitamin D3 receptor gene and bone mineral density in girls with functional hypothalamic amenorrhea subjected to oestroprogestagen treatment = Zmienność genu receptora witaminy D3 a gęstość mineralna kości u dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki poddanych terapii estroprogestagenowej.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 492-498, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  75.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Monika Koziołek.
  Tytuł oryginału: Poporodowa dysfunkcja tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 202-208 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  76.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Rak kory nadnerczy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 418-423 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  77.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Joanna Goral, Beata Krupa, Justyna Syrenicz, Mieczysław Walczak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Serum 25-hydroxyvitamin D (25-OH-D) in obese adolescents = Stężenie 25-hydroksywitaminy D (25-OH-D) u otyłych nastolatków.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 506-511, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  78.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Stres a ciąża.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 379-388 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  79.
  Autorzy: Janina Krupińska, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Waldemar Urbanowicz, Jakub Pobłocki, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: The influence of interferon alpha on the induction of autoimmune thyroiditis in patients treated for chronic viral hepatitis type C = Wpływ interferonu alfa na indukcję autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u chorych leczonych z powodu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : t. 62, nr 6, s. 517-522, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.239
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  80.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Andrzej Lewiński, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Andrzej Kulig, Bogusław Kosiński.
  Tytuł oryginału: Thyroiditis.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 201-210 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  81.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Uncommon endocrine diseases.
  Tytuł całości: W: Endocrinology in clinical practice.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Ed. by Anhelli Syrenicz
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomeranian Medical University, 2011
  Opis fizyczny: s. 687-698 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-46-7
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: ENG

  82.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wpływ ciąży na gruczoł tarczowy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 135-137.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  83.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wrodzony przerost nadnerczy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 269-279 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  84.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zapalenia tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 184-193 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  85.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny a ciąża.
  Tytuł angielski: Metabolic syndrome and pregnancy.
  Czasopismo: Endokrynol. Otyłość
  Szczegóły: 2011 : t. 7, nr 2, s. 68-69.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn, 25-27 sierpnia 2011 roku.
  p-ISSN: 1734-3321
  e-ISSN: 1734-9044
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  86.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Ewa Żochowska, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 405-411 : bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  87.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zespół Wernera.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 412-417 : il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  88.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zmiany adaptacyjne w układzie endokrynnym u kobiety ciężarnej.
  Tytuł całości: W: Endokrynopatie w ciąży.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiego Uniw. Med., cop. 2011
  Opis fizyczny: s. 13- 25 : tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-54-2
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  89.
  Autorzy: Miłosz Piotr Kawa, Katarzyna Grymuła, Edyta Paczkowska, Magdalena Baśkiewicz-Masiuk, Elżbieta Dąbkowska, Monika Koziołek, Maciej Tarnowski, Patrycja Kłos, Violetta Dziedziejko, Magdalena Kucia, Anhelli Syrenicz, Bogusław Machaliński.
  Tytuł oryginału: Clinical relevance of thyroid dysfunction in human haematopoiesis : biochemical and molecular studies.
  Czasopismo: Eur. J. Endocrinol.
  Szczegóły: 2010 : vol. 162, nr 2, s. 295-305, il. tab. bibliogr. summ.
  Uwagi: Dwaj pierwsi autorzy mają równorządny wkład w pracę.
  p-ISSN: 0804-4643
  e-ISSN: 1479-683X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.482
  Punktacja MNiSW: 27.000
  Index Copernicus: 41.830
  Punktacja wewnętrzna: 27.000

  90.
  Autorzy: Barbara Jarząb, Stanisław Sporny, Dariusz Lange, Jan Włoch, Andrzej Lewiński.
  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie raka tarczycy – rekomendacje polskie.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of thyroid cancer – Polish guidelines.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : t. 61, nr 5, s. 518-521, tab. bibliogr. streszcz.
  Uwagi: Współaut. Maria Chosia, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: inne
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000

  91.
  Autorzy: Stanisław Sporny, Dariusz Lange, Jacek Sygut, Andrzej Kulig, Włodzimierz Olszewski, Dorota Słowińska-Klencka, Wiesław Jakubowski, Barbara Jarząb.
  Tytuł oryginału: Diagnostyka wola guzkowego i biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy.
  Tytuł angielski: [Diagnostics in nodular goitre, and fine-needle aspiration biopsy of the thyroid].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : t. 61, nr 5, s. 522-542, tab.
  Uwagi: Współaut. Maria Chosia, Wenancjusz Domagała, Anhelli Syrenicz.
  Uwagi: Dianostyka i leczenie raka tarczycy – rekomendacje polskie. Cz. 1.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: inne
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000

  92.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Ewa Żochowska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Doświadczenia ośrodka szczecińskiego w diagnostyce i leczeniu pacjentów z guzami neuroendokrynnymi.
  Tytuł angielski: Experiences of Center in Szczecin in diagnostics and treatment of patients with neuroendocrine tumors.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : t. 61, nr 2, s. 243.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wisła, 16 kwietnia 2010.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  93.
  Autorzy: Jerzy Lubikowski, Marek Umiński, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Sławomir Pynka, Henryk Fuchs, Maciej Wójcicki, Mikołaj Szajko, Piotr Molęda, Mariola Post, Ewa Żochowska, Bartosz Kiedrowicz, Krzysztof Safranow, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: From open to laparoscopic adrenalectomy: thirty years’ experience of one medical centre = Od adrenalektomii otwartej do laparoskopowej : trzydziestoletnie doświadczenie jednego ośrodka medycznego.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : t. 61, nr 1, s. 94-101, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  94.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Gęstość mineralna kości u dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki typu psychogennego leczonych estroprogestagenami – 4-letnie badanie prospektywne.
  Tytuł angielski: Bone mineral density in girls with functional hypothalmic amenorrhea subjected to estroprogestagen treatment – a 4-year prospective study.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków 25-27 listopada 2010 r. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m., 2010]
  Opis fizyczny: s. 75-76.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  95.
  Autorzy: Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa, Wioletta Grabowska-Wnuk, Magdalena Sieńko, Anhelli Syrenicz, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Interstitial measurements of glucose, glycerol and lactate in adolescents with decompensated type 1 diabetes.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2010 : vol. 31, nr 4, s. 559-567, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Index Copernicus: 18.210
  Punktacja wewnętrzna: 20.000

  96.
  Autorzy: Barbara Jarząb, Jan Włoch, Lech Pomorski, Krzysztof Herman, Krzysztof Kuzdak, Izabela Kozłowicz-Gudzińska, Jerzy Sowiński, Maciej Krzakowski, Agata Bałdys-Waligórska, Aldona Kowalska, Katarzyna Łącka, Andrzej Lewiński.
  Tytuł oryginału: Leczenie i monitorowanie raka tarczycy.
  Tytuł angielski: [ Diagnosis and treatment of thyroid cancer].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : t. 61, nr 5, s. 546-568, tab.
  Uwagi: Współaut. Anhelli Syrenicz.
  Uwagi: Dianostyka i leczenie raka tarczycy – rekomendacje polskie. Cz. 3.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: inne
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 9.000

  97.
  Autorzy: Andrzej Torbé, Ryszard Czajka, Danuta Gutowska-Czajka, Olimpia Sipak-Szmigiel, Elżbieta Ronin-Walknowska, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Successful outcome of pregnancy complicated by Werner’s syndrome.
  Czasopismo: J. Matern. Fetal. Neonatal Med.
  Szczegóły: 2010 : vol. 23, nr 9, s. 1056-1058, il. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1476-7058
  e-ISSN: 1476-4954
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.071
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Punktacja wewnętrzna: 20.000

  98.
  Autorzy: Miłosz Kawa, Katarzyna Grymuła, Magdalena Baśkiewicz, Edyta Paczkowska, Elżbieta Dąbkowska, Bartłomiej Baumert, Monika Koziołek, Violetta Dziedziejko, Anhelli Syrenicz, Bogusław Machaliński.
  Tytuł oryginału: The influence of thyroid hormones on hematopoietic progenitor cell cycle in patients with thyroid diseases – potential role in regulation of hematopoiesis.
  Tytuł całości: W: 29th Meeting of European Cell Proliferation Society, Malta, 4-7 November 2010. Programme.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2010]
  Opis fizyczny: abstr. 16.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  99.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zasady badania ginekologicznego i oceny rozwoju somatyczno-płciowego dziewcząt.
  Tytuł angielski: The principles of gynaecologic examination and the evaluation of somatosexual development of girls.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2010 : t. 9, nr 2, s. 65-73, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1730-0282
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Index Copernicus: 5.580
  Punktacja wewnętrzna: 6.000

  100.
  Autorzy: M[onika] Koziołek, E. Wentland-Kotwicka, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zróżnicowany rak tarczycy u kobiet w ciąży – dylematy kliniczne.
  Tytuł angielski: [Differentiated thyroid cancer in pregnant women – clinical dilemmas].
  Tytuł całości: W: Rak tarczycy. IV Konferencja Naukowa. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2010]
  Opis fizyczny: s. 44.
  Praca afiliowana przez PUM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  101.
  Tytuł oryginału: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: 776 s. il. tab. bibliogr. przy rozdz.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6.
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: praca redaktorska
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  102.
  Autorzy: Anna Babińska, Anna Lewczuk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Guzy kory nadnerczy.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 343-357 il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  103.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hiperandrogenizm u kobiet.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 406-412 tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  104.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Hipogonadyzm.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 391-405 tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  105.
  Autorzy: Anna Orzechowska-Pawilojc, Małgorzata Siekierska-Hellmann, Anhelli Syrenicz, Krzysztof Sworczak.
  Tytuł oryginału: Homocysteine, folate, and cobalamin levels in hyperthyroid women before and after treatment = Homocysteina, kwas foliowy i witamina B12 u kobiet z nadczynnością tarczycy oraz po uzyskaniu eutyreozy.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : t. 60, nr 6, s. 443-448, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.570
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  106.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Menopauza i okołomenopauzalny okres przejściowy.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 438-451 tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  107.
  Autorzy: Sławomir Pynka, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Moczówka prosta. Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 159-167 tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  108.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Informacje o wydaniu: 978-83-61517-14-6
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 183-194 bibliogr.
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  109.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Tomasz Bednarczuk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Oftalmopatia tarczycowa.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 195-210 il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  110.
  Autorzy: M[iłosz] Kawa, K[atarzyna] Grymuła, E[dyta] Paczkowska, E[lżbieta] Dąbkowska, M[agdalena] Baśkiewicz-Masiuk, B[artłomiej] Baumert, M[onika] Koziołek, V[ioletta] Dziedziejko, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: P8 Hematopoeza u pacjentów z dysfunkcją tarczycy – wpływ hormonów tarczycy na krwiotwórcze komórki macierzyste.
  Tytuł angielski: Hematopoiesis in patients with thyroid dysfunction – the influence of thyroid hormones on hematopoietic progenitor cells.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : t. 60 supl. A, s. 29-30.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang. – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Szczecin, 26-28 marca 2009.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  111.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii gonad.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 361-371 il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000

  112.
  Autorzy: Tomasz Bednarczuk, Ewa Bar-Andziak, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Agata Waligórska, Maria Górska, Janusz Myśliwiec, Barbara Jarząb, Regina Karczmarzyk, Anna Zawadzka, Dariusz Garmol, Dariusz Kęcik, Leszek Królicki, Maria Teresa Płazińska, Antoni Krzeski, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Andrzej Lewiński, Andrzej Milewicz, Jacek Daroszewski, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Krystyna Pilarska, Maciej Skórski, Wiesław Wiechno, Jerzy Sowiński, Anhelli Syrenicz, Jerzy Szaflik, Hubert Wanyura, Wojciech Zgliczyński, Helena Jastrzębska, Janusz Nauman.
  Tytuł oryginału: Postępowanie w orbitopatii towarzyszącej chorobie Gravesa i Basedowa. Komentarz i uzupełnienie do stanowiska EUGOGO.
  Tytuł angielski: [Management of orbitopathy in Graves’ disease. Commentary and supplement to the EUGOGO consensus].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : t. 60, nr 4, s. 312-330, il. tab. bibliogr.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.570
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  113.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Jolanta Kulig, Beata Karakiewicz, Jacek Brodowski, Maciej Robaczyk, Katarzyna Homa, Magdalena Letkiewicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Quality of life assessment in patients with Graves’ disease and progressive infiltrative ophthalmopathy during combined treatment with methylprednisolone and orbital radiotherapy =Ocena jakości życia u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa i postępującą naciekową oftalmopatią tarczycową w trakcie skojarzonego leczenia metyloprednizolonem i radioterapią przestrzeni pozagałkowych.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : t. 60, nr 3, s. 158-165, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.570
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  114.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Rzadko wystepujące zespoły endokrynologiczne.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 733-745 bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  115.
  Autorzy: K[atarzyna] Grymuła, M[iłosz] Kawa, E[dyta] Paczkowska, E[lżbieta] Dąbkowska, M[agdalena] Baśkiewicz-Masiuk, B[artłomiej] Baumert, A[nhelli] Syrenicz, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: Wpływ 3,3′,5-trójjodo-L-tyroniny na krwiotwórcze komórki macierzyste – badania in vitro.
  Tytuł angielski: The influence of 3,3′,5-triiodo-L-thyronine on early hematopoietic progenitor cells – in vitro studies.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : t. 60 supl. A, s. 5-6.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Szczecin, 26-28 marca 2009.
  p-ISSN: 0423-104X
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  116.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wstęp do chorób gruczołu tarczowego.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 171-182 bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  117.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zaburzenia determinacji i różnicowania płci.
  Tytuł angielski: [Disorders of sex determination and differentiation].
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 372-390 il. tab. bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  118.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Andrzej Lewiński, Małgorzata Karbownik-Lewińska, Grzegorz Kulig, Bogusław Kosiński.
  Tytuł oryginału: Zapalenia tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 222-232 bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  119.
  Autorzy: Jerzy Sowiński, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Zespół zaburzeń z niedoboru jodu. Niedoczynność tarczycy.
  Tytuł całości: W: Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Anhellego Syrenicza
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009
  Opis fizyczny: s. 211-221 bibliogr.
  p-ISBN: 978-83-61517-14-6
  Praca afiliowana przez PAM
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  120.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Monika Koziołek, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: „Zespół niskiej masy kostnej” u dziewcząt z podwzgórzowym hipogonadyzmem.
  Tytuł angielski: „The low bony mass syndrome” in girls with hypothalmic hypogonadism.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 109-110.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  121.
  Autorzy: Małgorzata Wolny, Andrzej Kram, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Badanie korelacji między poziomem ekspresji symportera sodowo-jonowego w preparatach histologicznych a wybranymi parametrami klinicznymi u pacjentów z wolem guzkowym.
  Tytuł angielski: Correlation between the level of the sodium iodide symporter expression in tissue sections and some clinical parameters in patients with a nodular goiter.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 138-139.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku. – Toż również na s. 156-157.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  122.
  Autorzy: Janina Krupińska, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Grzegorz Kulig, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u pacjentów z przewlekłym infekcyjnym zapaleniem wątroby leczonych interferonem.
  Tytuł angielski: An assessment of the incidence of the autoimmune thyreoiditis among the patients suffering from chronic and infectious hepatitis, cured with interferon.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 69.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  123.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Małgorzata Syrenicz, Katarzyna Wachowiak-Ochmańska, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Gęstość mineralna kości jako wskaźnik zaburzeń hormonalnych i metabolicznych u dziewcząt w okresie rozwojowym.
  Tytuł angielski: Bone mineral density as an indicator of hormonal and metabolic disturbance in girls in developmental period.
  Czasopismo: Ginekol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 79, nr 10, s. 674-680, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0017-0011
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.230
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  124.
  Autorzy: Beata Kos-Kudła, Marek Bolanowski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Maciej Krzakowski, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Paweł Lampe, Krzysztof Sworczak.
  Tytuł oryginału: Guzy endokrynne trzustki (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neurendokrynnych).
  Tytuł angielski: Pancreatic endocrine tumors – management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 1, s. 68-86, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Współprac. Barbara Krzyżanowska-Świniarska,Teresa Starzyńska, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480

  125.
  Autorzy: Grażyna Rydzewska, Andrzej Cichocki, Ćwikła Jarosław, Beata Kos-Kudła, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej Szawłowski, Romana Tomaszewska.
  Tytuł oryginału: Guzy endokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych).
  Tytuł angielski: Endocrine tumors of the stomach and duodendum (including gastrinoma) – management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 1, s. 57-67, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Współprac. Teresa Starzyńska, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  126.
  Autorzy: Marek Bolanowski, Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz-Junak, Arkadiusz Jeziorski, Beata Kos-Kudła, Wojciech Zajęcki.
  Tytuł oryginału: Guzy neuroendokrynne jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych).
  Tytuł angielski: [Neuroendocrine tumors of the small bowel and appendix (management principles recommended by the Polish Neuroendocrine Tumor Network)].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 1, s. 87-96, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Współprac. Barbara Krzyżanowska-Świniarska,Teresa Starzyńska, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480

  127.
  Autorzy: Teresa Starzyńska, Andrzej Szawłowski, Beata Kos-Kudła, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Sławomir Rudzki, Wojciech Zgliczyński.
  Tytuł oryginału: Guzy neuroendokrynne jelita grubego (zasady postępowania rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych).
  Tytuł angielski: Neuroendocrine tumors of the colon – management guidelines (recommended by The Polish Network of Neuroendocrine Tumors).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 1, s. 97-104, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Współprac. Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  128.
  Autorzy: Elżbieta Sowińska-Przepiera, Elżbieta Andrysiak-Mamos, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Nieletnia jako pacjent w poradni ginekologii wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Under-age girl as a patient of pediatric and adolescent ginecology outpatient clinic.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 5, s. 412-419, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  129.
  Autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Grzegorz Kulig, Kornel Chełstowski, Grażyna Adler, Zbigniew Friebe, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Obserwacja prospektywna gęstości mineralnej kości u polskich pacjentek z zespołem Turnera : analiza efektu leczenia estroprogestagenami w odniesieniu do polimorfizmu ER-alpha (Pvu II, Xba I).
  Tytuł angielski: Prospective observation of the bone mineral density in polish patients with Turner syndrome : analysis of the estroprogestagen treatment results in association to the ER-alpha (Pvull, Xbal) polymorphisms.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 110.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  130.
  Autorzy: Anna Piekarska, Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Wiesława Wieliczko, Anhelli Syrenicz, Tomasz Olszowski, Danuta Karczewicz.
  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania mfVEP w diagnostyce guzów przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Value of mfVEP test in pituitary tumors diagnosis.
  Czasopismo: Klin. Ocz.
  Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 7-9, s. 247-251, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0023-2157
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 5.370
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  131.
  Autorzy: Kornelia Hasse-Lazar, Mariola Pęczkowska, Agnieszka Pawlaczek, Aleksander Prejbisz, Aleksandra Krawczyk, Elżbieta Gubała, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Andrzej Januszewicz, Barbara Jarząb, Ewa Aksamit-Białoszewska, Agata Bałdys-Waligórska, Janusz Barczyk, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Maciej Biczysko, Krzysztof Chojnowski, Maciej Cymerys, Maciej Czarnacki, Beata Czerwińska, Tomasz Demkow, Katarzyna Doleżał-Ołtarzewska, Wojciech Dworzański, Edward Franek, Grzegorz Gawryś, Jacek Gessek, Marek Grzywa, Anna Hawrot-Kawecka, Bogdan Huszno, Beata Jołda-Mydłowska, Anna Kasperlik-Załuska, Andrzej Kawecki, Krzysztof Kołomecki, Mieczysław Litwin, Elżbieta Łomna-Bogdanow, Maria Łubińska, Justyna Maciejewska, Mariusz Matuszek, Hanna Michałkiewicz-Gąska, Andrzej Milewicz, Emilia Musiał, Maciej Otto, Monika Proczko-Markuszewska, Elwira Przybylik-Mazurek, Elżbieta Rosłonowska, Mirosława Rozwadowska, Katarzyna Siewko, Maciej Skórski, Krzysztof Sworczak, Anhelli Syrenicz, Zbigniew Szutkowski, Grzegorz Świder, Dariusz Waligórski, Krystyna Widecka, Andrzej Więcek, Danuta Zalewska-Rydzykowska, Jacek Ziaja, Wojciech Zieleniewski.
  Tytuł oryginału: Predyspozycja dziedziczna do wystąpienia guzów chromochłonnych i nerwiaków przyzwojowych.
  Tytuł angielski: Inherited forms of pheochromocytomas and paragangliomas – preliminary results from Polish registry of pheochromocytoma tumors.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 3-4.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  132.
  Autorzy: E[lżbieta] Andrysiak-Mamos, E[lżbieta] Sowińska-Przepiera, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wpływ 17Beta-estradiolu na modyfikację systemu RANK-L/RANK/OPG u pacjentek z zespołem Turnera.
  Tytuł angielski: The influence of 17Beta-oestradiol on modification of the RANK-L/RANK/OPG system in patients with the Turner’s syndrome.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59 supl. A, s. 64-65.
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 25-28 września 2008 roku.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  133.
  Autorzy: Beata Kos-Kudła, Marek Bolanowski, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb, Leszek Królicki, Maciej Krzakowski, Jolanta Kunikowska, Anna Nasierowska-Guttmejer, Andrzej Nowak, Grażyna Rydzewska, Teresa Starzyńska, Andrzej Szawłowski.
  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w guzach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych).
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic guidelines for gastrointestinal neuroendocrine tumors (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumors).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : t. 59, nr 1, s. 41-56, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Współprac. Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.480
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  134.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Wolny, Andrzej Kram, Krzysztof Sworczak, Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Analysis of the sodium iodide symporter expression in histological slides from a nodular goiter.
  Czasopismo: Arch. Med. Res.
  Szczegóły: 2007 : vol. 38, nr 2, s. 219-226, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0188-4409
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.772
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Index Copernicus: 11.280
  Punktacja wewnętrzna: 20.000

  135.
  Autorzy: Agata Jankowska, Anita Horodnicka-Józwa, Mieczysław Walczak, Elżbieta Petriczko, Anhelli Syrenicz, Magdalena Mojsiewicz.
  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: The assessment of selected lipid parameters in children and adolescents suffering from diabetes mellitus type 1.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2007 : t. 6, nr 1, s. 33-39, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1780-0282
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Index Copernicus: 3.600
  Punktacja wewnętrzna: 6.000

  136.
  Autorzy: Małgorzata Wolny, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Symporter sodowo-jonowy w fizjologii i w stanach chorobowych – aktualny stan wiedzy.
  Tytuł angielski: Sodium iodide symporter in physioloy and diseases – the current state of knowledge.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : t. 58, nr 6, s. 512-521, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Index Copernicus: 6.120
  Punktacja wewnętrzna: 9.000

  137.
  Autorzy: K[atarzyna] Grymuła, V[ioletta] Dziedziejko, M[agdalena] Baśkiewicz-Masiuk, A[nhelli] Syrenicz, M[iłosz] Kawa, B[artłomiej] Baumert, B[ogusław] Machaliński.
  Tytuł oryginału: The role of 3,3′,5triiodo-L-thyronine (T3) on human haematopoiesis.
  Czasopismo: Cell Prolif.
  Szczegóły: 2007 : vol. 40, nr 4, s. 599-600.
  Uwagi: 28th European Cell Proliferation Society Meeting, Warsaw, 30th May – 2nd June 2007.
  p-ISSN: 0960-7722
  e-ISSN: 1365-2184
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  138.
  Autorzy: Krzysztof Błaut, Piotr Wiśniewski, Anhelli Syrenicz, Krzysztof Sworczak.
  Tytuł oryginału: Apoplexy of clinically silent pituitary adenoma during prostate cancer treatment with LHRH analog.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2006 : vol. 27, nr 5, s. 569-572, il. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.924
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  139.
  Autorzy: Stanisław Czekalski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Choroby tarczycy.
  Tytuł angielski: [Thyroid diseases].
  Tytuł całości: W: Interna. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Red. nauk. Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 rozsz. i uaktualnione
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2006
  Opis fizyczny: s. 1214-1250 il. tab. bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  140.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Wolny, Andrzej Kram, Krzysztof Sworczak, Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Correlation between level of sodium/iodide symporter expression in tissue sections and some clinical parameters in patients with nodular goiter.
  Czasopismo: Arch. Med. Sci.
  Szczegóły: 2006 : vol. 2, nr 4, s. 240-246, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 1734-1922
  e-ISSN: 1896-9151
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 6.160
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  141.
  Autorzy: Elżbieta Petriczko, Janusz Fydryk, Elżbieta Bartkowiak, Anhelli Syrenicz, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Częstość występowania trwałej i przejściowej niedoczynności tarczycy rozpoznawanej w wyniku badań przesiewowych u dzieci z Pomorza Zachodniego.
  Tytuł angielski: Icidence of transient and persistent hypothyroidism diagnosed in children of West-Pomeranian region.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2006 : t. 5, nr 4, s. 23-33, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1780-0282
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.540
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  142.
  Autorzy: B[ogusław] Machaliński, E[dyta] Paczkowska, M[aciej] Hałasa, K[rzysztof] Pabisiak, M[ieczysław] Walczak, J[erzy] Sieńko, W[ojciech] Kozik, M[arek] Ostrowski, A[nhelli] Syrenicz, T[adeusz] Sulikowski, A[nna] Machalińska.
  Tytuł oryginału: Expression of stem cell markers on mononuclear cells derived from heparinized cadaveric organ donors before and after disconnection from the respirator.
  Czasopismo: Transplant. Proc.
  Szczegóły: 2006 : vol. 38, nr 1, s. 16-19, il. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0041-1345
  e-ISSN: 1873-2623
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.962
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Index Copernicus: 10.800
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  143.
  Autorzy: Bogusław Machaliński, Mieczysław Walczak, Anhelli Syrenicz, Anna Machalińska, Katarzyna Grymuła, Iwona Stecewicz, Barbara Wiszniewska, Elżbieta Dąbkowska.
  Tytuł oryginału: Hypoglycemic potency of novel trivalent chromium in hyperglycemic insulin-deficient rats.
  Czasopismo: J. Trace Elem. Med. Biol.
  Szczegóły: 2006 : vol. 20, nr 1, s. 33-39, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0946-672X
  e-ISSN: 1878-3252
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.265
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Index Copernicus: 10.960
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  144.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Aneta Gębala, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Low-grade systemic inflammation and the risk of type 2 diabetes in obese children and adolescents.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2006 : vol. 27, nr 4, s. 453-458, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.924
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  145.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Krzysztof Sworczak, Barbara Garanty-Bogacka.
  Tytuł oryginału: Nietypowe postacie nadczynności tarczycy.
  Tytuł angielski: Atypical forms of hyperthyroidism.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2006 : t. 57, nr 5, s. 518-524, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 6.060
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  146.
  Autorzy: Iwona Ostrowska, Mieczysław Walczak, Elżbieta Petriczko, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Ocena stężeń IGF-I i IGFBP-3 w różnych grupach dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of concentration of IGF-I and IGFBP-3 in different groups of children born with intrauterine growth retardation.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2006 : t. 5, nr 3, s. 17-25, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1780-0282
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.540
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  147.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Aneta Gębala, Grażyna Dawid, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Relation of low-grade inflammation and endothelial activation to blood pressure in obese children and adolescents.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2006 : vol. 27, nr 4, s. 459-464, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.924
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  148.
  Autorzy: Elżbieta Petriczko, Janusz Fydryk, Elżbieta Bartkowiak, Anhelli Syrenicz, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Występowanie wad rozwojowych u dzieci z trwałą i przejściową niedoczynnością tarczycy rozpoznawaną w wyniku badań przesiewowych na terenie Pomorza Zachodniego.
  Tytuł angielski: Incidence of congenital abnormalities in children with transient and persistent hypothyroidism diagnosed of West-pomeranian region.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2006 : t. 5, nr 4, s. 35-40, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1780-0282
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.540
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  149.
  Autorzy: Małgorzata Żejmo, Anhelli Syrenicz, Andrzej Kram, Elwira Gromniak.
  Tytuł oryginału: Badanie ekspresji białka NIS w materiale histologicznym u pacjentów z wolem guzkowym.
  Tytuł angielski: Analysis of the sodium iodine symporter expression in histological slides from a nodular goiter.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 4, s. 462-463.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 września 2005 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  150.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Krzysztof Sworczak, Barbara Garanty-Bogacka, Anna Zimnicka, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Choroba Hashimoto i niedoczynność tarczycy w okresie rozrodczym – istotny problem dla kobiety i jej dziecka.
  Tytuł angielski: Hashimoto disease and hypothyroidism in child-bearing period – essential problem for woman and her child.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 6, s. 1008-1015, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 5.110
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  151.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, Beata Krupa, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Fatty liver disease in obese children.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2005 : vol. 13, nr 2, s. 274-280, bibliogr. streszcz. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 1.460
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  152.
  Tytuł oryginału: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: [Endocrinological diseases during pregnancy – diagnostics and treatment].
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2005
  Opis fizyczny: 82 s. il. tab. bibliogr. przy rozdz.
  Charakt. formalna: praca redaktorska
  Język publikacji: POL

  153.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Barbara Krzyżanowska-Świniarska.
  Tytuł oryginału: Choroby nadnerczy w ciąży.
  Tytuł angielski: [Adrenal gland diseases during pregnancy].
  Tytuł całości: W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
  Opis fizyczny: s. 50-61 bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  154.
  Autorzy: Piotr Molęda, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Choroby przytarczyc w ciąży.
  Tytuł angielski: [Parathyroid glands diseases during pregnancy].
  Tytuł całości: W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
  Opis fizyczny: s. 41-49 il. bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  155.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka.
  Tytuł oryginału: Choroby tarczycy w ciąży.
  Tytuł angielski: [Thyroid gland diseases during pregnancy].
  Tytuł całości: W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
  Opis fizyczny: s. 29-40 bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  156.
  Autorzy: Magdalena Świniarska, Wiesława Wieliczko, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Częstość występowania raka tarczycy w województwie zachodniopomorskim w latach 1999-2004.
  Tytuł angielski: The prevalence of the thyroid cancer in the West Pomeranian Distric from 1999 to 2004.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 4, s. 516-517.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 września 2005 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  157.
  Autorzy: Elwira Gromniak, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Guzy przysadki w ciąży.
  Tytuł angielski: [Tumors of the hypophysis during pregnancy].
  Tytuł całości: W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
  Opis fizyczny: s. 16-28 il. tab. bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  158.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, Grażyna Dawid, Beata Krupa, Joanna Goral, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Hiperinsulinemia jako czynnik ryzyka chorób cywilizacyjnych.
  Tytuł angielski: [Hyperinsulinemia as a risk factor of civilizational diseases].
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2005 : vol. 13, nr 2, s. 267-273, bibliogr. streszcz. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 1.460
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  159.
  Autorzy: Piotr Molęda, Elwira Gromniak, Adam Stefański, Wojciech Plewik, Anhelli Syrenicz, Mirosław Franków, Aneta Fronczyk, Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska.
  Tytuł oryginału: Klasyfikacja Killipa jako najważniejszy wskaźnik ryzyka wczesnego zgonu u chorych z cukrzycą typu 2 i świeżym zawałem mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Killip classification as an important predictor of early death risk in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infraction.
  Czasopismo: Diabetol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : vol. 12, nr 1, s. 163.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa 12-14 maja 2005.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  160.
  Autorzy: Janina Krupińska, Grzegorz Kulig, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Ewa Karpińska, Krzysztof Jurczyk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy u pacjentów z przewlekłym infekcyjnym zapaleniem wątroby leczonych interferonem.
  Tytuł angielski: The evaluation of prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with chronic infective hepatitis treated with interferon.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 4, s. 613-614.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25 września 2005 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  161.
  Autorzy: Agnieszka Kosińska, Anhelli Syrenicz, Bogusław Kosiński, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Elwira Gromniak.
  Tytuł oryginału: Osteoporoza w chorobach tarczycy.
  Tytuł angielski: Osteoporosis in thyroid diseases.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 2, s. 185-193, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 5.110
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  162.
  Autorzy: Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy w praktyce lekarza pediatry.
  Tytuł angielski: Chronic autoimmune thyroiditis in pediatric practice.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2005 : vol. 13, nr 2, s. 246-252, bibliogr. streszcz. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 1.460
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  163.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Relation of acute-phase reaction and endothelial activation to insulin resistance and adiposity in obese children and adolescents.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2005 : vol. 26, nr 5, s. 473-479, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.005
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  164.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, M[ieczysław] Walczak.
  Tytuł oryginału: Reversal of the sex difference in plasma leptin levels in obese children with impaired glucose tolerance.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : t. 56, nr 5, s. 785-788, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Toż: Endokr. Pol. 2005 t. 56 nr 6 s. 917-920.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 5.110
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  165.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Aneta Gębala, Danuta Lulka, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Serum markers of inflammation and endothelial activation in children with obesity-related hypertension.
  Czasopismo: Neuroendocrinol. Lett.
  Szczegóły: 2005 : vol. 26, nr 3, s. 242-246, tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0172-780X
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.005
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  166.
  Autorzy: Agnieszka Kosińska, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Bogusław Kosiński, Tomasz Miazgowski, Barbara Garanty-Bogacka.
  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia substytucyjnymi i supresyjnymi dawkami tyroksyny na zachowanie się markerów przebudowy kostnej.
  Tytuł angielski: The influence of treatment with substitutive or suppressive doses of thyroxine on biochemical bone turnover markers.
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
  Szczegóły: 2005 : t. 51, nr 2, s. 97-104, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1427-440X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Index Copernicus: 9.000
  Punktacja wewnętrzna: 5.000

  167.
  Autorzy: Elwira Gromniak, Adam Stefański, Piotr Molęda, Wojciech Plewik, Anhelli Syrenicz, Mirosław Franków, Aneta Fronczyk, Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska.
  Tytuł oryginału: Zaawansowanie zmian w naczyniach wieńcowych a rozległość zawału serca, stężenie troponiny I oraz frakcja wyrzutowa u chorych z cukrzycą typu 2 i świeżym zawałem serca.
  Tytuł angielski: Lack of association between severity of changes in coronary arteries and myocardial infarction extent, troponin I concentration and ejection fraction in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infarction.
  Czasopismo: Diabetol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : vol. 12, nr 1, s. 164.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Warszawa 12-14 maja 2005.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  168.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Anhelli Syrenicz, Adam Stefański.
  Tytuł oryginału: Zmiany hormonalne w fizjologicznej ciąży.
  Tytuł angielski: [Hormonal changes in normal pregnancy].
  Tytuł całości: W: Choroby endokrynologiczne w ciąży – diagnostyka i leczenie. Pod red. Anhellego Syrenicza.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2005
  Opis fizyczny: s. 5-15 bibliogr.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  169.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Aneta Gębala, Beata Krupa, Joanna Goral, Anhelli Syrenicz, Grażyna Dawid, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Association of insulin resistance with acute-phase reaction and soluble cell adhesion molecules in obese children with impaired glucose tolerance.
  Czasopismo: Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord.
  Szczegóły: 2004 : vol. 28 suppl. 1, s. S 41.
  Uwagi: 13th European Congress on Obesity, Prague, Czech Republic, 26-29 May, 2004.
  p-ISSN: 0307-0565
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  170.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Krystyna Pilarska.
  Tytuł oryginału: Choroby tarczycy.
  Tytuł angielski: [Diseases of the thyroid gland].
  Tytuł całości: W: Podstawy endokrynologii i diabetologii. Dla studentów medycyny i lekarzy praktyków. Pod red. Krystyny Pilarskiej.
  Adres wydawniczy: Szczecin, 2004
  Opis fizyczny: s. 35-86.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  171.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Jod wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł angielski: [Iodine yesterday, today, and tomorrow].
  Tytuł całości: W: Spotkania z nauką w Kołobrzegu. IV Zachodniopomorski Festiwal Nauki. [Pod red. Janiny Jasnowskiej i Jacka A. Soroki].
  Adres wydawniczy: Szczecin; Kołobrzeg, 2004
  Opis fizyczny: s. 87-97.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  172.
  Autorzy: P[iotr] Molęda, E[lwira] Gromniak, A[dam] Stefański, W[ojciech] Plewik, A[nhelli] Syrenicz, M[irosław] Franków, A[neta] Fronczyk, G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Killip-Kimbal Klassifikation als der bedeutendste Risikofaktor des frühzeitigen Todes bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und akutem Myocardinfarkt.
  Tytuł angielski: [Killip-Kimball classification as the most important risk factor for early mortality in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infarction].
  Czasopismo: Adv. Clin. Exp. Med.
  Szczegóły: 2004 : vol. 13 abstracts, s. 23-24.
  Uwagi: 19. Internationales Donau-Symposium über Diabetes mellitus, Wrocław/Breslau, 17.-20 November 2004.
  p-ISSN: 1230-025X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: GER

  173.
  Autorzy: A[dam] Stefański, E[lwira] Gromniak, P[iotr] Molęda, W[ojciech] Plewik, A[nhelli] Syrenicz, M[irosław] Franków, A[neta] Fronczyk, G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Schwergrad der Koronararterienveränderungen bei der Koronarographie und die Ausdehnung des akuten Myocardinfarktes bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2.
  Tytuł angielski: [Severity of changes in coronary arteries on coronarography and extension of myocardial infarction in patients with type 2 diabetes].
  Czasopismo: Adv. Clin. Exp. Med.
  Szczegóły: 2004 : vol. 13 abstracts, s. 36-37.
  Uwagi: 19. Internationales Donau-Symposium über Diabetes mellitus, Wrocław/Breslau, 17.-20 November 2004.
  p-ISSN: 1230-025X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: GER

  174.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Piotr Molęda, Barbara Bogacka, Małgorzata Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wybrane problemy endokrynologiczne w ciąży : choroby nadnerczy i przytarczyc.
  Tytuł angielski: Chosen endocrine problems in pregnancy : suprarenal and parathyroid disorders.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : t. 55, nr 6, s. 812-818, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 4.280
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  175.
  Autorzy: E[lwira] Gromniak, P[iotr] Molęda, A[dam] Stefański, W[ojciech] Plewik, A[nhelli] Syrenicz, M[irosław] Franków, A[neta] Fronczyk, G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Zusammenhang zwischen Risikofaktoren für cardiovasculäre Erkrankungen und Schwergrad der Veränderung der Koronararterien bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und akutem Myocardinfarkt.
  Tytuł angielski: [Relationship between risk factors for cardiovascular diseases and severity of changes in coronary arteries in patients with type 2 diabetes and acute myocardial infarction].
  Czasopismo: Adv. Clin. Exp. Med.
  Szczegóły: 2004 : vol. 13 abstracts, s. 14-15.
  Uwagi: 19. Internationales Donau-Symposium über Diabetes mellitus, Wrocław/Breslau, 17.-20 November 2004.
  p-ISSN: 1230-025X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: GER

  176.
  Autorzy: Elwira Gromniak, Andrzej Mikłaszewicz, Anhelli Syrenicz, Grzegorz Kulig, Stanisław Czekalski, Krystyna Pilarska.
  Tytuł oryginału: HLA antigens and organ specific antimicrosomal antibodies in patients with autoimmune polyglandular syndromes (APS).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : t. 54, nr 3, s. 269-276, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 4.030
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  177.
  Autorzy: Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Grzegorz Kulig, Agnieszka Florek, Elwira Gromniak.
  Tytuł oryginału: Importance of preoperative iodine administration in patients with nodular goiter scheduled for surgery.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : t. 54, nr 5, s. 557-560, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 4.030
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  178.
  Autorzy: A[ndrzej] Lewiński, Z[bigniew] Szybiński, E[lżbieta] Bandurska-Stankiewicz, M[arek] Grzywa, A[nzelmina] Karwowska, I[da] Kinalska, A[ldona] Kowalska, J[acek] Makarewicz, J[anusz] Nauman, D[orota] Słowińska-Klencka, J[erzy] Sowiński, A[nhelli] Syrenicz, A[nna] Zonenberg, B[ohdan] Huszno, M[ariusz] Klencki.
  Tytuł oryginału: Iodine-induced hyperthyroidism – an epidemiological survey several years after institution of iodine prophylaxis in Poland.
  Czasopismo: J. Endocrinol. Invest.
  Szczegóły: 2003 : vol. 26, nr 2 suppl. 2, s. 57-62, il. tab. bibliogr. summ.
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.621
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Punktacja wewnętrzna: 10.000

  179.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Beata Maria Czeszyńska, Ryszard Czajka, Mieczysław Walczak, Aneta Gębala, Agnieszka Kordek, Paula Szołomicka-Kurzawa, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Wiesława Wieczorek, Dorota Janus.
  Tytuł oryginału: Leptin and insulin levels in umbilical cord blood in newborns of different weight classes.
  Czasopismo: Arch. Perinatal Med.
  Szczegóły: 2003 : vol. 9, nr 4, s. 23-27, il. tab. bibliogr. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 4.290
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  180.
  Autorzy: Elwira Gromniak, Barbara Możejko-Pastewka, Piotr Molęda, Anhelli Syrenicz, Mirosław Franków, Maciej Robaczyk, Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska.
  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka wpływających na rozległość pierwszego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: The evaluation of risk factors influencing the extent of the first myocardial infarction (MI) in type 2 diabetes patients.
  Czasopismo: Diabetol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : vol. 10, nr 1, s. 13.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 22-25 maja 2003.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  181.
  Autorzy: W[iesława] Wieliczko, B[arbara] Krzyżanowska-Świniarska, S[ławomir] Pynka, A[nhelli] Syrenicz, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Ocena efektów leczenia cabergoliną chorych z hiperprolaktynemią – doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The evaluation of cabergoline treatment of patients with hyperprolactinaemia – own experiences.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : t. 54, nr 6, s. 842-843.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Guzy przysadki. Patogeneza – diagnostyka – leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe, Łódź, 8-10 stycznia 2004 r.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  182.
  Autorzy: B[arbara] Garanty-Bogacka, M[ałgorzata] Syrenicz, A[nhelli] Syrenicz, A[neta] Gębala.
  Tytuł oryginału: Przydatność określania prostych wskaźników oporności na insulinę w ocenie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u dzieci otyłych w okresie przedpokwitaniowym.
  Tytuł angielski: Usefulness of simple insulin resistance indexes in evaluation of metabolic syndrome parameters in prepubertal obese children.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2003 : t. 2 supl. 1, s. 107.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Poznań, 9-11 pażdziernika 2003.
  p-ISSN: 1730-0282
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  183.
  Autorzy: B[arbara] Garanty-Bogacka, M[ałgorzata] Syrenicz, A[nhelli] Syrenicz, A[neta] Gębala, J[oanna] Goral, M[ieczysław] Walczak.
  Tytuł oryginału: Stężenie białka C-reaktywnego i międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej-1 u dzieci otyłych z nieprawidłową tolerancją glukozy lub cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: Plasma concentration of C-reactive protein and intercellular cell adhesion molecule-1 in obese children with impaired glucose tolerance or type 2 diabetes.
  Czasopismo: Endokrynol. Pediatr.
  Szczegóły: 2003 : t. 2 supl. 1, s. 41.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: XIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Poznań, 9-11 pażdziernika 2003.
  p-ISSN: 1730-0282
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL, ENG

  184.
  Autorzy: E[lwira] Gromniak, P[iotr] Molęda, A[nhelli] Syrenicz, M[irosław] Franków, M[aciej] Robaczyk, G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: The evaluation of risk factors influencing the extend of the first myocardial infarction (MI) in type 2 diabetes patients.
  Czasopismo: Diabetologia
  Szczegóły: 2003 : vol. 46 suppl. 2, s. A 366.
  Uwagi: 18th Congress of the International Diabetes Federation, Paris, France, 24-29 August 2003.
  p-ISSN: 0012-186X
  e-ISSN: 1432-0428
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  185.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska, Anhelli Syrenicz, Jolanta Kulig, Adam Krzyształowski.
  Tytuł oryginału: Znaczenie tomografii komputerowej i magnetycznego rezonansu jądrowego w diagnostyce i ocenie wyników leczenia pacjentów z oftalmopatią tarczycową.
  Tytuł angielski: Role of computed tomography and magnetic resonance imaging in diagnosis and assessment of treatment patients with thyroid ophthalmopathy.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : t. 54, nr 2, s. 161-168, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 4.030
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  186.
  Autorzy: Jerzy Lubikowski, Marek Kowalczyk, Sławomir Pynka, Marek Umiński, Anhelli Syrenicz, Piotr Molęda, Katarzyna Mikołajczyk, Maciej Wójcicki, Samir Zeair.
  Tytuł oryginału: Adrenalektomia wideoskopowa – pięcioletnie doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Videoscopic adrenalectomy – five years experience.
  Czasopismo: Pol. Prz. Chir.
  Szczegóły: 2002 : t. 74, nr 4, s. 335-341, bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Komentarz: Pol. Prz. Chir. 2002 t. 74 nr 4 s. 341-344.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Index Copernicus: 5.400
  Punktacja wewnętrzna: 5.000

  187.
  Autorzy: Stanisław Czekalski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Choroby tarczycy.
  Tytuł angielski: [Thyroid diseases].
  Tytuł całości: W: Interna. T. 3. Pod red. Włodzimierza Januszewicza i Franciszka Kokota.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Opis fizyczny: s. 1008-1042 tab.
  Charakt. formalna: fragment polski
  Język publikacji: POL

  188.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży. Cz. 1 : podział i obraz kliniczny.
  Tytuł angielski: The hyperlipidemias in children and adolescents. Pt. 1 : Classification and clinical picture.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2002 : vol. 10, nr 4, s. 459-464, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Index Copernicus: 1.160
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  189.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Mieczysław Walczak.
  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży. Cz. 2 : rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Hyperlipidemias in children and adolescents. Pt. 2 : diagnosis, prevention and treatment.
  Czasopismo: Klin. Pediatr.
  Szczegóły: 2002 : vol. 10, nr 4, s. 465-471, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Index Copernicus: 1.160
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  190.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska, Anhelli Syrenicz, Ewa Sewerynek, Andrzej Lewiński.
  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: A clinical picture of Graves’ ophthalmopathy.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 53, z. 2, s. 203-211, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.100
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  191.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, A[ndrzej] Ciechanowicz, G[rzegorz] Kurzawski, G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania somatycznych mutacji genu receptora TSH w materiale cytologicznym uzyskanym drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w wolu guzkowym obojętnym.
  Tytuł angielski: [Evaluation of the frequency of somatic mutation in the thyrotropin receptor gene using cytological material from euthyroid nodular goiter].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 53 supl. 1 do, z. 2, s. 216.
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  192.
  Autorzy: K[rystyna] Pilarska, G[rzegorz] Kulig, A[nhelli] Syrenicz, B[arbara] Krzyżanowska-Świniarska, A[dam] Krzyształowski.
  Tytuł oryginału: Ocena mięśni okoruchowych w tomografii komputerowej (TK) i rezonansie magnetycznym (RM) oczodołów w postępującej postaci orbitopatii tarczycowej w chorobie Graves-Basedowa.
  Tytuł angielski: [The evaluation of oculomotor muscles in computerized tomography (CT) and magnetic resonanse imaging (MRI) in progressive form of thyroid orbitopathy due to Graves’ disease].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 53 supl. 1 do, z. 2, s. 384.
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  193.
  Autorzy: G[rażyna] Jeżewska, A[nhelli] Syrenicz, G[rzegorz] Kulig, M[aria] Listewnik, B[ożena] Birkenfeld, B[ogusław] Kosiński.
  Tytuł oryginału: Ocena wskaźnika obrotu kostnego u chorych z wolem prostym, niedoczynnością i nadczynnością tarczycy przed i po rocznym leczeniu odpowiednio tyroksyną i tyreostatykami.
  Tytuł angielski: [Evaluation of the bone turnover index in patients with simple goiter, hypothyreosis, or hyperthyreosis before and after one year of treatment with thyroxine or thyrostatics].
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : t. 16 (31), s. 18.
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Poznań, 12-15 czerwca 2002.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  194.
  Autorzy: Grzegorz Kulig, Krystyna Pilarska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Patogeneza oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Graves’ ophthalmopathy.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 53, z. 2, s. 213-220, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.100
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  195.
  Autorzy: Barbara Garanty-Bogacka, Maria Beata Czeszyńska, Ryszard Czajka, Mieczysław Walczak, Aneta Gębala, Agnieszka Kordek, Paula Szołomicka-Kurzawa, Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Wiesława Wieczorek, Dorota Janus.
  Tytuł oryginału: Poziom leptyny i insuliny we krwi pępowinowej u noworodków w różnych klasach wagowych.
  Tytuł angielski: [The levels of leptin and insulin in umbilical cord blood in neonates of different weight classes].
  Tytuł całości: W: Medycyna perinatalna XXI wieku. III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Łódź 26-28 września 2002. Streszczenia. Red. Jan Wilczyński, Dorota Nowakowska, Lech Podciechowski.
  Adres wydawniczy: Poznań, 2002
  Opis fizyczny: s. 32.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  196.
  Autorzy: G[rzegorz] Kulig, K[rystyna] Pilarska, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń rozpuszczalnych form molekuł adhezyjnych : ICAM-1 i VCAM-1 do oceny aktywności procesu autoimmunologicznego oraz skuteczności leczenia pacjentów z postępującą postacią orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: [The usefulness of the measurement of soluble forms of adhesion molecules ICAM-1 and ICAM-2 for the assessment of autoimmune process activity and effectiveness of treatment in the patient with progressive form of thyroid orbitopathy].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 53 supl. 1 do, z. 2, s. 382.
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  197.
  Autorzy: Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Norbert Taraszkiewicz.
  Tytuł oryginału: Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Influence of parathyreoidectomy on reduction of lithogenesis, among patients with parathyroid adenoma.
  Czasopismo: Urol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : t. 55, nr 3, s. 26-28, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0500-7208
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.900
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  198.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Andrzej Ciechanowicz, Grzegorz Kurzawski.
  Tytuł oryginału: A search for somatic mutations in the thyrotropin receptor gene and G protein alpha-subunit 201 and 227 codons using cytological material from thyroid nodules.
  Tytuł całości: W: 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001. Abstracts of plenary lectures, meet the expert sessions, symposia, oral sessions and posters sessions.
  Adres wydawniczy: [B. m., 2001]
  Opis fizyczny: abstr. P-733.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Język publikacji: ENG

  199.
  Autorzy: Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Maria Listewnik.
  Tytuł oryginału: Chirurgiczne aspekty leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc.
  Tytuł angielski: Surgical aspects of primary hyperparathyroidism treatment.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : t. 52, z. 1, s. 101-108, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Index Copernicus: 3.260
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  200.
  Autorzy: M[aria] B. Czeszyńska, B[arbara] Garanty-Bogacka, M[ieczysław] Walczak, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Metabolic profile in obese children born small for gestational age.
  Tytuł całości: W: Perinatology 2001. [5th World Congress of Perinatal Medicine, Barcelona, September 23-27, 2001]. Ed. Luis Cabero, José Ma. Carrera.
  Adres wydawniczy: Bologna, 2001
  Opis fizyczny: s. 1065-1070 il. tab. bibliogr. summ.
  Charakt. formalna: fragment zagraniczny
  Język publikacji: ENG

  201.
  Autorzy: M[ałgorzata] Syrenicz, B[arbara] Garanty-Bogacka, A[neta] Gębala, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Poziom insuliny i glukozy na czczo a wybrane parametry gospodarki lipidowej u dzieci otyłych w okresie przedpokwitaniowym.
  Tytuł angielski: Relationship between fasting insulin and glucose levels and selected parameters of lipid metabolism in obese prepubertal children.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : t. 52 supl. 1 do, z. 4, s. 334-335.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: II Zjazd – XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 11-13 października 2001.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  202.
  Autorzy: M[ałgorzata] Syrenicz, B[arbara] Garanty-Bogacka, A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wybrane parametry gospodarki węglowodanowej i lipidowej u otyłych dzieci urodzonych z niską masą ciała.
  Tytuł angielski: Selected parameters of carbohydrate and lipid metabolism in obese children born small for gestational age (SGA).
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : t. 52 supl. 1 do, z. 4, s. 336-337.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: II Zjazd – XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 11-13 października 2001.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  203.
  Autorzy: B[arbara] Garanty-Bogacka, M[ałgorzata] Syrenicz, A[nhelli] Syrenicz, A[neta] Gębala.
  Tytuł oryginału: Wybrane parametry gospodarki węglowodanowej i tłuszczowej u otyłych dziewcząt z adrenarche praecox.
  Tytuł angielski: Selected parameters of carbohydrate and lipid metabolism in obese girls with premature adrenarche.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : t. 52 supl. 1 do, z. 4, s. 208-209.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: II Zjazd – XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Łódź, 11-13 października 2001.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  204.
  Autorzy: W[iesława] Wieliczko, A[nhelli] Syrenicz, A[ndrzej] Borowiecki, K[rystyna] Pilarska, M[aria] Chosia, B[ożena] Birkenfeld, M[aria] Listewnik, M[ichał] Uciński, M[arek] Umiński, G[rzegorz] Kulig.
  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna, kliniczna i histopatologiczna przypadków raka tarczycy z regionu Pomorza Zachodniego w latach 1987-1999.
  Tytuł całości: W: Rak tarczycy 2000. II Konferencja Naukowa, Szczyrk, 11-13 grudnia 2000.
  Adres wydawniczy: [Gliwice, 2000]
  Opis fizyczny: s. 66.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  205.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Poszukiwanie somatycznych mutacji genu receptora tyreotropiny oraz kodonów 201 i 227 łańcucha alfa białka G w materiale cytologicznym z guzków tarczycy. Próba powiązania obecności mutacji z klinicznym efektem leczenia zachowawczego wola guzkowego tyroksyną lub tyroksyną i preparatem jodowym. Rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: A search for somatic mutations in the thyrotropin receptor gene and G protein alpha-subunit 201 and 227 codons using cytological material from thyroid nodules an attempt to link the mutation with clinical results of conservative treatment of nodular goitre with thyroxine or thyroxine and iodine. Habilitation thesis.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Red. supl. Eugeniusz Miętkiewski.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Pomorska Akad. Med., 2000
  Opis fizyczny: 94 s. il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  Uwagi: Ann. Acad. Med. Stetin. supl. 57.
  Charakt. formalna: monografia
  Język publikacji: POL

  206.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, A[ndrzej] Ciechanowicz, G[rzegorz] Kurzawski.
  Tytuł oryginału: Przydatność biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej guzków tarczycy do wykrywania somatycznych mutacji genu receptora tyreotropiny.
  Tytuł angielski: [The usefulness of thin-needle biopsy of thyroid nodules for the diagnosis of somatic mutations of the thyrotropin receptor gene].
  Tytuł całości: W: II Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Poznań 13-14 października 2000. Program i streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
  Opis fizyczny: s. 93.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  207.
  Autorzy: E[lwira] Gromniak, A[nhelli] Syrenicz, W[iesława] Wieliczko, S[tanisław] Czekalski, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania i wysokich mian antymikrosomalnych przeciwciał tarczycowych, nadnerczowych, przysadkowych i żołądkowych u chorych z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy.
  Tytuł angielski: [The occurrence and the titer of thyroid, adrenal, pituitary and parietal cell microsomal antibodies in patients with autoimmune thyroid diseases].
  Tytuł całości: W: Postępy immunopatologii w diagnostyce klinicznej. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Poznań, 11-12 czerwca 1999. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1999]
  Opis fizyczny: s. 61-62.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL

  208.
  Autorzy: E[lwira] Gromniak, A[nhelli] Syrenicz, W[iesława] Wieliczko, S[tanisław] Czekalski, K[rystyna] Pilarska.
  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania i wysokości mian antymikrosomalnych przeciwciał tarczycowych, nadnerczowych, przysadkowych i żołądkowych u chorych z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy.
  Tytuł angielski: [The occurrence and the titer of thyroid, adrenal, pituitary and parietal cell microsomal antibodies in patients with autoimmune thyroid diseases].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : t. 50 supl. 1 do, z. 3, s. 203.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok – Mikołajki, 10-14 września 1999.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  209.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej guzków tarczycy do wykrywania somatycznych mutacji genu receptora tyreotropiny.
  Tytuł angielski: [The evaluation of fine needle biopsy in detection of somatic mutations of thyrotropin receptor gene].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : t. 50 supl. 1 do, z. 3, s. 128.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok – Mikołajki, 10-14 września 1999.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  210.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, G[rzegorz] Kurzawski, A[ndrzej] Ciechanowicz.
  Tytuł oryginału: The detection of somatic mutations of thyrotropin receptor gene in fine needle biopsy samples from thyroid nodules.
  Czasopismo: Endocr. Regul.
  Szczegóły: 1999 : vol. 33, nr 3, s. 95-101, il. bibliogr. summ.
  Charakt. formalna: artykuł zagraniczny
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Punktacja wewnętrzna: 6.000

  211.
  Autorzy: Agnieszka Rutecka-Dębniak, Zofia Krzystolik, Krystyna Pilarska, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz, Alina Jarema.
  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.
  Tytuł angielski: The influence of treatment of progressive, oedematous-infiltrative ophthalmopathy on intraocular pressure.
  Czasopismo: Klin. Ocz.
  Szczegóły: 1999 : R. 101, nr 3, s. 195-200, il. tab. bibliogr. summ.
  p-ISSN: 0023-2157
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Punktacja wewnętrzna: 5.000

  212.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, M[aria] Gulińska, M[ałgorzata] Syrenicz, B[ogusław] Kosiński, A[ndrzej] Ciechanowicz, G[rzegorz] Kurzawski.
  Tytuł oryginału: Wpływ rocznego leczenia wola obojętnego supresyjnymi dawkami tyroksyny na gęstość mineralną kośćca i wartość markerów obrotu kostnego u kobiet przed- i pomenopauzalnych.
  Tytuł angielski: [The influence of one-year treatment of simple goitre with suppressive doses of thyroxine on bone mineral density and bone turnover markers in pre- and postmenopausal women].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : t. 50 supl. 1 do, z. 3, s. 362.
  Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok – Mikołajki, 10-14 września 1999.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie
  Język publikacji: POL
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  213.
  Autorzy: Sławomir Pynka, Anhelli Syrenicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Biguanidy, inhibitory alfa-glukozydazy i tiazolidinediony – charakterystyka i miejsce w leczeniu cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Biguanides, alpha-glucosidase inhibitors and thiazolidinediones – characteristic and place in diabetes mellitus type 2 treatment.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 867-870, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  214.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, M[aria] Gulińska, M[ałgorzata] Syrenicz, T[omasz] Miazgowski, K[rystyna] Widecka, B[ogusław] Kosiński.
  Tytuł oryginału: Changes in serum osteocalcin and urine deoxypyridinoline in hyperthyroid women before and during 12 months treatment with thyreostatic drug.
  Tytuł całości: W: IV European Congress of Endocrinology, Sevilla, Spain, 9-13 May 1998. Abstracts of plenary lectures, symposia, oral sessions and poster sessions. Ed. by F. Sánchez-Franco, J. A. H. Wass.
  Adres wydawniczy: [B. m., 1998]
  Opis fizyczny: abstr. P 2-227.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne

  215.
  Autorzy: Bogusław Kosiński, Anhelli Syrenicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Chirurgiczne aspekty leczenia chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: [Surgical treatment of thyroid diseases].
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 833-836, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  216.
  Autorzy: Wioletta Mikołajek, Kazimierz Ciechanowski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Embriopatie i fetopatie cukrzycowe.
  Tytuł angielski: Diabetic embryo- and fetopathies.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 815-818, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  217.
  Autorzy: Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka.
  Tytuł oryginału: Ginekomastia pokwitaniowa.
  Tytuł angielski: Pubertal gynecomastia.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 859-863, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  218.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a choroby tarczycy.
  Tytuł angielski: Hypertension and thyroid diseases.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : t. 49, z. 3, s. 207-214, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  219.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Elżbieta Petriczko.
  Tytuł oryginału: Nadczynność tarczycy jako problem endokrynologiczny i perinatologiczny.
  Tytuł angielski: Hyperthyroidism as an endocrine and perinatal problem.
  Tytuł całości: W: Postępy w neonatologii. T. 9.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: Pod red. Jerzego Szczapy, Ireny Twarowskiej
  Adres wydawniczy: Poznań, 1998
  Opis fizyczny: s. 34-40 bibliogr. summ
  Charakt. formalna: fragment polski

  220.
  Autorzy: Sławomir Pynka, Anhelli Syrenicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Nefropatia cukrzycowa – rozpoznanie, patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Diabetic nephropathy – diagnosis, pathogenesis and treatment.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 853-858, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  221.
  Autorzy: Marzena Piasta, Joanna Kasperek.
  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania otyłości i jej wpływu na występowanie choroby wieńcowej, zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane parametry gospodarki hormonalej, lipidowej i węglowodanowej u pacjentów z ośrodka wielkomiejskiego.
  Tytuł angielski: The frequency of obesity and its influence on coronary heart disease, blood pressure and some hormonal, lipid and carbohydrate parameters in patients from large city.
  Czasopismo: Ann. Acad. Med. Stetin.
  Szczegóły: 1998 : supl. 46, s. 161-167, tab. bibliogr.
  Uwagi: XXX Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin, 19 listopada 1997. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii, opiekun Koła – Anhelli Syrenicz.
  p-ISSN: 1427-440X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Punktacja wewnętrzna: 5.000

  222.
  Autorzy: Zofia Krzystolik, Agnieszka Rutecka-Dębniak, Krystyna Pilarska, Alina Jarema, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Porównanie trzech metod leczenia postępującej obrzękowo-naciekowej oftalmopatii Gravesa.
  Tytuł angielski: A comparison of three methods of treatment progressive edematous-infiltrative Graves’ ophthalmopathy.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 848-852, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  223.
  Autorzy: Z[ofia] Krzystolik, A[gnieszka] Rutecka-Dębniak, K[rystyna] Pilarska, B[arbara] Krzyżanowska-Świniarska, A[nhelli] Syrenicz, A[lina] Jarema.
  Tytuł oryginału: Postępowanie w oftalmopatii obrzękowo-naciekowej. Porównanie różnych metod leczenia.
  Tytuł angielski: Management of thyroid ophthalmopathy – a comparison of different methods of treatment.
  Tytuł całości: W: XXXIX Zjazd Okulistów Polskich, Kraków, 7-10 czerwca 1998. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1998]
  Opis fizyczny: s. 102-103.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  224.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Krystyna Pilarska, Andrzej Ciechanowicz, Kazimierz Ciechanowski, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Problem osteoporozy w chorobach tarczycy.
  Tytuł angielski: Problem of osteoporosis in thyroid diseases.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 803-806, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  225.
  Autorzy: Stanisław Czekalski, Sławomir Pynka, Katarzyna Łochyńska, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Problemy leczenia nerkozastępczego u chorych na nefropatię cukrzycową.
  Tytuł angielski: [Kidney replacement therapy in patients with diabetic nephropathy].
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 864-866, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  226.
  Autorzy: Ryta Łagocka, Kazimierz Ciechanowski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Problemy stomatologiczne u chorych z cukrzycą typu I.
  Tytuł angielski: Dental problems of patients with diabetic mellitus type I.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 819-823, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  227.
  Autorzy: Andrzej Lewiński, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Rekomendacje dotyczące oceny czynności gruczołu tarczowego oraz sprawności działania osi podwzgórze-przysadka-tarczyca.
  Tytuł angielski: [Recommendations for functional evaluation of the thyroid gland and the hypothalamus-pituitary-thyroid axis].
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1998 : vol. 5, nr 8, s. 807-814, il. tab. bibliogr.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  228.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, M[aria] Listewnik, M[ałgorzata] Syrenicz, B[ogusław] Kosiński.
  Tytuł oryginału: Wartość wskaźnika obrotu kostnego i stężeń osteokalcyny w surowicy w ocenie wpływu dwunastomiesięcznego leczenia tyreostatykami na metabolizm kostny u kobiet z nadczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: [Bone turnover index and serum concentration of osteocalcin for the evaluation of bone metabolism during a 12-month regimen with thyrostatic drugs in women with hyperthyreosis].
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1998 : t. 12 (23), s. 111.
  Uwagi: VI Zjazd Naukowy PTMN [Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej], Łódź, 23-25 września 1998 r.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  229.
  Autorzy: M[ałgorzata] Syrenicz, A[nhelli] Syrenicz, B[arbara] Garanty-Bogacka, B[eata] Krupa, M[ieczysław] Walczak.
  Tytuł oryginału: Profil hormonalny w okresie przedpokwitaniowym chłopców z gynoidalną budową ciała lub ginekomastią.
  Tytuł angielski: Hormonal state of pre- and pubertal boys with female type of body build or gynecomastia.
  Czasopismo: Pediatr. Prakt.
  Szczegóły: 1997 : t. 5, z. 1, s. 54, 129.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. ang.
  Uwagi: Konferencja Naukowa „Okres dojrzewania” połączona z uroczystością jubileuszową 25-lecia Instytutu Pediatrii; Sesja Satelitarna „Choroba guzkowa tarczycy u dzieci i młodzieży”, Poznań, 29-30 kwietnia 1997 r. Streszczenia (abstracts).
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  230.
  Autorzy: Krystyna Widecka, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz, Adam Stefański, Maria Gulińska, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Effects of acute sodium chloride load on renal sodium excretion and plasma levels of vasoative hormones in untreated normotensive acromegalic subjects.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1996 : t. 47, z. 3, s. 257-266, il. tab. bibilogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  231.
  Autorzy: Krystyna Widecka, Wiesława Wieliczko, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Anhelli Syrenicz, Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Improvement of renal water excretion after a single dose of hydrocortisone in patients with Addison’s disease is accompanied by an increase of the plasma atrial natriuretic factor (ANF) and cyclic guanosine monophosphate (cGMP) levels.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1996 : t. 47, z. 4, s. 383-391, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  232.
  Autorzy: Krystyna Pilarska, Anhelli Syrenicz, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Danuta M. Przerwa, Alina Jarema, Zofia Krzystolik, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Leczenie postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa pulsacyjnym podawaniem methylprednisolonu.
  Tytuł angielski: Treatment of progressive oedematous-infiltrative ophthalmopathy in Graves’disease.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 153-155, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  233.
  Autorzy: W[iesława] Wieliczko, B[arbara] Krzyżanowska, P[iotr] Molęda, K[rystyna] Widecka, K[rystyna] Pilarska, S[ławomir] Pynka, H[enryk] Fuchs, K[rzysztof] Napierała, M[irosława] Gruszczyńska, L[iliana] Majkowska, A[nhelli] Syrenicz, S[tanisław] Czekalski.
  Tytuł oryginału: Nieswoista odpowiedź GH na stymulację TRH u chorych z akromegalią – przydatność prognostyczna.
  Tytuł angielski: [Non-specific GH response to TRH stimulation in patients with acromegaly – prognostic applicability].
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1996 : t. 47 supl. 1 do, z. 2, s. 249.
  Uwagi: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego zorganizowany we współpracy z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Poznań, 19-23 maj 1996.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  234.
  Autorzy: B[arbara] Krzyżanowska, K[rystyna] Widecka, K[rystyna] Pilarska, H[enryk] Fuchs, A[nhelli] Syrenicz, J[olanta] Goździk, S[tanisław] Czekalski.
  Tytuł oryginału: Obesity with abdominal body fat distribution and Cushing disease – similarities and differences.
  Tytuł całości: W: 10th International Congress of Endocrinology, San Francisco, USA, June 12-15, 1996. Program and abstracts. Vol. 2.
  Adres wydawniczy: [San Francisco, 1996]
  Opis fizyczny: s. 983.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne

  235.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Małgorzata Syrenicz, Piotr Molęda, Krystyna Widecka, Bogusław Kosiński, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Objętość tarczycy u dzieci bez klinicznie stwierdzanego powiększenia tarczycy żyjących na obszarze łagodnego niedoboru jodu.
  Tytuł angielski: Thyroid volume in children without clinical thyroid enlargement living in the area of mild iodine deficiency.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 122-125, il. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  236.
  Autorzy: Maria H. Listewnik, Stanisław Tustanowski, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Ocena dwuletnich wyników leczenia jodem promieniotwórczym wola guzowatego nadczynnego.
  Tytuł angielski: The results obtained in radioiodine treatment of toxic modular goiter in two years follow-up.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 126-129, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  237.
  Autorzy: Bogusław Kosiński, Krystyna Kosińska, Anhelli Syrenicz, Krystyna Widecka.
  Tytuł oryginału: Ocena wpływu podwiązania tętnic tarczowych dolnych na wybrane parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej ustroju.
  Tytuł angielski: Evaluation of the effect of inferior thyroid arteries ligation on selected parameters of calcium-phosphate metabolism.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 147-151, tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  238.
  Autorzy: Andrzej Ciechanowicz, Anhelli Syrenicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Postępy biologii molekularnej nowotworów tarczycy.
  Tytuł angielski: Progress in molecular biology of thyroid gland malignancy.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 137-142, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  239.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Przebieg kliniczny, diagnostyka i leczenie chorób tarczycy u kobiet w ciąży.
  Tytuł angielski: Clinical course, diagnosis and treatment of thyroid disease in pregnanat women.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 130-135, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  240.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Krystyna Pilarska, Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Skuteczność leczenia tyroksyną wola prostego.
  Tytuł angielski: [Effectiveness of treating simple goitre with thyroxin].
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 118-121, il. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  241.
  Autorzy: Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz, Krystyna Widecka, Bogusław Kosiński, Barbara Garanty-Bogacka, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Stężenie tyreotropiny i hormonów tarczycy w surowicy krwi u dzieci i młodzieży na obszarze łagodnego niedoboru jodu z uwzględnieniem występowania wola.
  Tytuł angielski: Thyreotropin and thyroid hormone serum concentrations in children and adolescents in the area of mild iodine deficiency in the relation to prevalence goiter.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 107-111, il. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  242.
  Autorzy: Małgorzata Syrenicz, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Wole – problem kliniczny i epidemiologiczny.
  Tytuł angielski: Thyroid goiter – clinical and epidemiological problem.
  Czasopismo: Nowa Klin.
  Szczegóły: 1996 : vol. 3, nr 3, s. 113-117, bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 1231-3025
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 0.500
  Punktacja wewnętrzna: 0.500

  243.
  Autorzy: Stanisław Czekalski, Krystyna Widecka, Andrzej Ciechanowicz, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Wiesława Wieliczko, Jolanta Goździk, Anhelli Syrenicz.
  Tytuł oryginału: Effect of hydrocortisone replacement therapy on plasma levels of atrial natriuretic factor and cyclic guanosine monophosphate in patients with Addison’s disease.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : t. 46, z. 1, s. 3-8, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  244.
  Autorzy: M[ałgorzata] Syrenicz, A[nhelli] Syrenicz, B[arbara] Garanty-Bogacka, S[tanisław] Czekalski.
  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń tyreotropiny, tyroksyny i trójjodotyroniny u dzieci i młodzieży regionu szczecińskiego z uwzględnieniem obecności wola.
  Tytuł angielski: [Thyrotropin, thyroxine and triiodothyronine serum concentrations in children and adolescents of Szczecin’s region with reference to the prevalence of goiter].
  Tytuł całości: W: Zaburzenia hormonalne i metaboliczne wieku rozwojowego. V Sympozjum P[olskiego] T[owarzystwa] E[ndokrynologów] D[ziecięcych] z okazji V-lecia Oddziału Klinicznego Endokrynologii Wieku Rozwojowego Instytutu Endokrynologii AM, Łódź, 19-21 października 1995. Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Łódź, 1995
  Opis fizyczny: s. 54.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  245.
  Autorzy: Krystyna Widecka, Anhelli Syrenicz, Barbara Krzyżanowska-Świniarska, Mirosława Gruszczyńska, Jolanta Goździk, Stanisław Czekalski.
  Tytuł oryginału: Effects of a short-term L-thyroxine treatment on plasma atrial natriuretic peptide (ANP) and cyclic guanosinomonophosphate (cGMO) concentrations in hypothyroidism.
  Czasopismo: Endokrynol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : t. 45, z. 2, s. 191-197, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.
  p-ISSN: 0423-104X
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Punktacja wewnętrzna: 3.000

  246.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, K[rzysztof] Napierała, R[afał] Celibała, M[ariusz] Gierba, P[iotr] Molęda.
  Tytuł oryginału: Thyroid volume in children living in the region of mild iodine deficiency in relation to urinary iodine excretion.
  Czasopismo: Eur. J. Endocrinol.
  Szczegóły: 1994 : vol. 130 suppl. 2, s. 132.
  Uwagi: IIIrd European Congress of Endocrinology, Amsterdam, The Netherlands, 17-22 July 1994.
  p-ISSN: 0804-4643
  e-ISSN: 1479-683X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  247.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, A[nna] Marzec, J[oanna] Marszałek.
  Tytuł oryginału: Thyroid volume in ultrasonography examination during 1-year thyroxine treatment in patients with simple goiter.
  Czasopismo: Eur. J. Endocrinol.
  Szczegóły: 1994 : vol. 130 suppl. 2, s. 136.
  Uwagi: IIIrd European Congress of Endocrinology, Amsterdam, The Netherlands, 17-22 July 1994.
  p-ISSN: 0804-4643
  e-ISSN: 1479-683X
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe zagraniczne
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

  248.
  Autorzy: A[nhelli] Syrenicz, A[nna] Marzec, J[oanna] Marszałek.
  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń TSH, T 4, T 3, rT 3 i przeciwciał tarczycowych w surowicy w trakcie leczenia tyroksyną wola prostego.
  Tytuł angielski: [Evaluation of TSH, T 4, T 3, rT 3 concentrations and titers of antithyroid antibodies during 1-year thyroxine treatment in patients with simple goiter].
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : t. 8 (15), s. 20.
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Kraków, 26-28 maja 1994 r.
  Charakt. formalna: streszczenie zjazdowe polskie

  249.
  Autorzy: Anhelli Syrenicz, Marek Eisner, Sławomir Pynka, Krystyna Widecka, Władysław Parafiniuk, Krzysztof Michalczyk.
  Tytuł oryginału: Zespół Churga-Straussa : opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Two cases of Churg-Strauss syndrome.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1994 : t. 49, nr 14-15, s. 345-346, il. bibliogr. summ.
  Charakt. formalna: artykuł polski
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Punktacja wewnętrzna: 5.000

Pilarska K, Czekalski S, Syrenicz A, Andrzejewska W, Ciechanowicz A, Krzystolik Z:  Indywidualny wybór metody leczenia oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w chorobie Graves-Basedowa. Pol Tyg Lek 1993; 48: 609-611.

251.

 Syrenicz A, Widecka K, Kosiński B, Listewnik M, Czekalski S: Guzki tarczycy – problem diagnostyczny i terapeutyczny.Endokrynol Pol 1993; 44: 101-108.

Widecka K, Celibała R, Goździk J, Syrenicz A, Ciechanowski K, Czekalski S: Exaggerated  natriuresis induced by sodium chloride infusion in essential hipertension is accompanied by an exaggera ted urinary 3’5’ guanosine monophosphate excretion. Nephrol Dial Transplant 1993; 8: 711-715.

Syrenicz A, Napierała K, Celibała R, Majewska U, Krzyżanowska B, Gulińska M, Goździk J, Widecka K, Czekalski S: Ioized salt consumption, urinary iodine concentration and prevalence of goiter in children from four districts of north-western Poland (Szczecin Coordinating Center) Endokr Pol 1993; 44: 343 – 350. 2 Conference of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Kraków 9 – 11 May 1993.

Czekalski S, Krzyżanowska B, Majewska U, Syrenicz A: The effect of naloxone on basal and TRH stimulated PRL and GH secretion in anorexia nervosa. Neuroendocrinology 1993; 58 (1):34.  VI International Prolactin Congress, Paris, August 30 – September 03, 1993. Abstracts, Basel 1993: 34

Syrenicz A, Napierała K, Celibała R, Majewska U, Krzyżanowska B, Gulińska M, Goździk J, Czekalski S: Częstość stosowania jodowanej soli kuchennej, stężenie jodu w moczu i występowanie wola u dzieci w 4 województwach Polski północno-zachodniej. 2 Conference of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders, Kraków 9 – 11 May 1993. Abstracts: 48.

Widecka K, Czekalski S, Goździk J, Syrenicz A, Ciechanowski K: Wpływ różnej podaży sodu w diecie na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP), 3’5’guanozynomonofosforanu (cGMP) w osoczu oraz wydalanie sodu  i cGMP z moczem u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym sodowrażliwym (SS) i sodoniewrażliwym (SR). III Zjazd Naukowy polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Szczecin 16 – 17 października 1992. Streszczenia, Szczecin 1992: 27.

Widecka K, Goździk J, Czekalski S, Celibała R, Ciechanowski K, Syrenicz A: Exaggerated urinary cyclic GNP and sodium excretion during sodium chloride load in hypertensive patients. XXIXth Congress of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association, Paris, France June 28 – July 1 1992. Abstracts; Paris 1992: 38.

Widecka K, Czekalski S, Goździk J, Celibała R, Ciechanowski K, Syrenicz A: Dożylne obciążenie chlorkiem sodu wywołuje nasilone wydalanie 3’5’guanozynomonofosforanu i sodu u chorych z nadciśnieniem tętniczym. IV Zjazd polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, wrzesień 5, 1992; Katowice, wrzesień 6 – 8, 1992. Streszczenia referatów: 115.

Czekalski S, Widecka K, Goździk J, Celibała R, Ciechanowski K, Gulińska M, Syrenicz A: Blokery wapnia zwiekszają natriurezę wywołaną dożylnym wlewem chlorku sodu u chorych z nadciśnieniem tętniczym. IV Zjazd polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, wrzesień 5, 1992; Katowice, wrzesień 6 – 8, 1992. Streszczenia referatów: 116.

Czekalski S, Widecka K, Goździk J, Celibała R, Ciechanowski K, Gulińska M, Syrenicz A: Augmentation of natriuretic rersponse to sodium chloride load after treatment with calcium blockers in hypertensive patients. Nephrol Dial Transplant 1992; 7: 714. XXIXth Congress of the European Dialysis and Transplant Association – European Renal Association, Paris, France June 28 – July 1 1992.

Syrenicz M, Syrenicz A,  Goździk J, Pynka S, Czekalski S: Częstość występowania wola u dzieci i młodzieży regionu szczecińskiego. W: Zagadnienie niedoboru jodu w Polsce: V Konferencja Naukowa z okazji XXV-lecia Polsko-Amerkańskiego Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie (red. M. Rybakowi), Kraków 1992: 38-46.

Pilarska K, Czekalski S, Syrenicz A, Andrzejewska W, Krzystolik Z, Przerwa D:  Analiza wstępnych i odległych efektów leczenia oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa różnymi metodami. Pol Tyg Lek 1992; 47: 1000-1003.

Syrenicz A, Czekalski S, Majkowska L: Zespół Alporta u bliźniaków. Pol Tyg Lek 1991; 46: 844-846.

Syrenicz A, Czekalski S: Współczesne poglądy na leczenie tyreostatykami nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedowa. Endokrynol Pol 1991; 42: 603-612.

Syrenicz A, Gawrońska-Szkarz B, Wójcicki J, Czekalski S: Porównanie farmakokinetyki tiamazolu u osób zdrowych i chorych na nadczynność tarczycy. Pol Tyg Lek 1991; 46: 43-44.

Syrenicz A, Gawrońska-Szkarz B, Wójcicki J, Czekalski S: Pharmacokinetic parameters of thiamazole in hiperthyroid patients responding rapidly and slowly to the treatment. Pol J Pharmacol 1991; 43: 207-212.

Pilarska K, Czekalski S, Syrenicz A, Andrzejewska W, Krzystolik Z, Przerwa D, Marzęcki Z: Ocena wczesnych wyników skojarzonego leczenia glukokortykoidami i telekobaltoterapią postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa. Endokrynol Pol 1991; 42: 379-388.

PilarskaK, Syrenicz A, Czekalski S, Gołębiowska I, Andrzejewska W, Krzystolik Z: Miano przeciwciał przeciw antygenom błon komórek tarczycy u chorych na chorobę Graves-Basedowa i postępującą oftalmopatię obrzękowo-naciekową w przebiegu leczenia glikokortykoidami i napromienianiem tkanki pozagałkowej. Pol Tyg Lek 1991; 46: 43-44.

Syrenicz A, Goździk J, Pynka S, Pilarska K, Gruszczyńska M, Gołębiowska I, Syrenicz M, Miazgowski T, Listewnik M, Krzyżanowska-Świniarska B, Ogonowski J, Makowska L, Napierała K, Gulińska M, Celibała R, Widecka K, Fuchs H, Mamos E, Majewska U, Ciechanowicz A, Gromniak E, Bogacka B, Czekalski S: Efektywność profilaktyki jodowej oraz częstość występowania powiększenia tarczycy (wola) i klinicznego rozpoznania chorób tarczycy u mieszkańców regionu szczecińskiego po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Endokrynol Pol 1991; 42: 299-309.

Syrenicz A, Goździk J, Pynka S, Syrenicz M, Czekalski S: Częstość występowania powiększenia tarczycy (wola) u mieszkańców regionu szczecińskiego. Prz Epid 1991; 45; 219-225.

Syrenicz A, Czekalski S, Wójcicki J, Gawrońska-Szklarz B: Poszukiwanie powiązań między efektem klinicznym stosowania tiamazolu i stężeniami leku w surowicy w trakcie leczenia nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa. Endokrynol Pol 1990; 41 (1): 88. XIII Zjazd PTE, Łódź 17 – 19 września 1990.

Syrenicz A: Stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny po jednorazowym podaniu oraz w przebiegu dwumiesięcznego leczenia tiamazolem nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa z uwzględnieniem jego farmakokinetyki. Roczniki PAM 1990; 36: 133-152.

Syrenicz, Czekalski S, Wójcicki J, Gawrońska-Szklarz B: Stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny w surowicy chorych z nadczynnością tarczycy szybko i wolno osiągających kliniczną eutyreozę pod wpływem leczenia tiamazolem. Endokrynol Pol 1990; 41: 83-91.

Gawrońska-Szklarz B, Wójcicki J, Syrenicz A, Czekalski S, Bay B, Kmita B: Porównawcza farmakokinetyka metymazolu zastosowanego doustnie i doodbytniczo. Endokrynol Pol 1990; 41: 113-118.

Wójcicki J, Górnik W, Syrenicz A, Gawrońska-Szklarz B, Czekalski S: Farmakokinetyka fenazonu u chorych szybko i wolno osiągających kliniczną eutyreozę pod wpływem leczenia metymazolem. Pol Tyg Lek 1990; 45: 131-133.

Wójcicki J, Gawrońska-Szklarz B, Syrenicz A, Czekalski S, Górnik W: Farmakologiczne aspekty klinicznej skuteczności tiamazolu w nadczynności tarczycy. Prob Ter Monitorowanej 1990; 1: 12-17.

Gawrońska-Szklarz B, Syrenicz A, Wójcicki J, Górnik W: The effect of hyperthyroidism on pharmacokinetics of orally administered methimazole. X Congress of the Polish Pharmacological Society, Białystok, September 6 – 9, 1989: abstracts, Białystok 1989: 195.

Górnik W, Syrenicz A, Gawrońska-Szklarz B, Wójcicki J: Fenotyp acetylacji w chorobie Graves-Basedowa. Pol Tyg Lek 1989; 44: 743-745.

Pilarska K, Czekalski S, Syrenicz A, Andrzejewska W, Krzystolik Z, Przerwa D, Daniel B: Etapowe leczenie postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa. Wyniki pierwszego etapu leczenia glukokortykoidami oraz glukokortykoidami azatiopryną. Endokrynol Pol 1988; 39: 229-236.

Pilarska K, Czekalski S, Syrenicz A, Andrzejewska W, Krzystolik Z, Przerwa D, Marzęcki Z, Daniel B, Osiński W: Etapowe leczenie postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej w chorobie Graves-Basedowa plazmaferezą etap II leczenia) i telekobaltoterapią tkanek oczodołów (etap III leczenia). Endokrynol Pol 1988; 39: 237-244

Pilarska K, Syrenicz A: Pomyślne leczenie plazmaferezą postępującej oftalmopatii obrzękowo-naciekowej po niepowodzeniu kortykoterapii. Pol Tyg Lek 1987; 42: 1230-1231.

Syrenicz A, Czekalski S, Wójcicki J, Gawrońska-Szklarz B: Zachowanie się stężenia T4 i T3 i tiamazolu (Methimazole) w surowicy podczas leczenia choroby Graves-Basedowa. XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej PTE; Kraków, 4 – 5 października 1986r: streszczenia i skorowidz nazwisk, Kraków 1986: 101.

283.

Gawrońska-Szklarz B, Wójcicki J, Falkowska G, Czekalski S, Syrenicz A: Farmakokinetyka tiamazolu w chorobie Graves-Basedowa. XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej PTE; Kraków, 4 – 5 października 1986r: streszczenia i skorowidz nazwisk, Kraków 1986: 99 – 100.

Pynka S, Wieliczko W, Syrenicz A, Borowiecka A, Czekalski S: Nefropatia rozwinięta i zagrażająca w cukrzycy insulinowo-niezależnej u chorych z otyłością i bez otyłości. XXXIV Konferencja Naukowa polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kołobrzeg, 31 maj – 1 czerwiec 1985; streszczenia prac naukowych : 74.